Komunikaty o sprawach

Wyjątkowy charakter bankowego tytułu egzekucyjnego

9 czerwca 2017 r.

​III CZP 17/17

​W dniu 9 czerwca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 17/17, podjął uchwałę następującej treści:

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w S.:

„Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przez wierzyciela będącego bankiem odnosi skutek wobec cesjonariusza tej wierzytelności niebędącego bankiem?”
 
Sąd Najwyższy przypomniał, że kwestia, do której w istocie sprowadza się zagadnienie prawne, czyli pytanie o możliwość korzystania przez nabywcę wierzytelności – który sam nie mógł posługiwać się bankowym tytułem  egzekucyjnym – z przerwy biegu przedawnienia wynikającym z podjęcia czynności procesowych na podstawie tego tytułu została rozstrzygnięta w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego  (uchwała z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16, OSNC 2017, nr 5, poz. 55, postanowienie z dnia 26 października 2016 r., III CZP 60/16, niepubl.).
Sąd Najwyższy stwierdził, że orzeczenia te nie dają bezpośrednio odpowiedzi na zadane pytanie prawne, ale wyrażają bardziej ogólną myśl, że przerwa biegu przedawnienia wynikająca z dokonania czynności związanych z bankowym tytułem egzekucyjnym, odnosi skutek wyłącznie wobec podmiotu, który mógł wystawić ten tytuł i dochodzić na jego podstawie roszczeń. W konsekwencji, o ile nabywca wierzytelności  może posługiwać się bankowym tytułem egzekucyjnym, przerwa biegu przedawnienia nie ma do niego zastosowania. Z chwilą przeniesienia wierzytelności traktuje się go tak, jak gdyby nie miała miejsca.

Sąd Najwyższy podkreślił wyjątkowy charakter bankowego tytułu egzekucyjnego, który powinien być traktowany jako wyjątek od ogólnej zasady; jest on szczególnym przywilejem. Za takim poglądem przemawia również argumentacja konstytucyjna, gdyż Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny jest sprzeczny z Konstytucją.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 czerwca 2017 r., godz. 15:13
Przejdź do początku