Wydarzenia

WYBORY PARLAMENTARNE 2023 R. – KOMUNIKAT W SPRAWIE SKARG NA UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWACH WYTYCZNYCH I WYJAŚNIEŃ

12 września 2023 r.

Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym m.in. w sprawach przeprowadzania wyborów. Zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego, PKW może wydawać wytyczne wiążące komisarzy wyborczych, urzędników wyborczych i komisje wyborcze niższego stopnia oraz wyjaśnienia dla organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, a także podległych im jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów, jak i dla komitetów wyborczych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych.

Na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach wytycznych i wyjaśnień przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. 

TERMIN

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Brak jest obowiązku publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dlatego też termin na wniesienie skargi, liczy się od daty ogłoszenia jej treści w BIP na stronie internetowej PKW. 

KTO MOŻE WNIEŚĆ SKARGĘ

Prawo wniesienia skargi przysługuje pełnomocnikowi wyborczemu. Każdy komitet wyborczy powołuje swojego pełnomocnika wyborczego, który występuje w imieniu i na rzecz komitetu. Przyznanie prawa wniesienia skargi pełnomocnikowi wyborczemu oznacza, że nie może ona zostać złożona przez inne osoby lub podmioty. Kodeks wyborczy nie wyłącza możliwości ustanowienia przez pełnomocnika wyborczego adwokata lub radcy prawnego. 

SPOSÓB WNIESIENIA SKARGI

Skargę należy wnieść bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Skargi można składać w Punkcie Obsługi Interesantów w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6. Punkt Obsługi Interesantów (stanowisko 0N39) jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30. 

Skarga nadana u operatora pocztowego, musi wpłynąć do Sądu Najwyższego przed upływem terminu do jej wniesienia, dlatego też wysłanie skargi pocztą nie gwarantuje zachowania terminu do jej wniesienia (art. 9 § 1 k.wyb.). 

Przepisy nie przewidują możliwości wnoszenia skargi w formie innej niż pisemna. Skarga musi być złożona na piśmie podpisanym przez pełnomocnika wyborczego. Niedochowaniem tego wymogu jest np. wniesienie skargi przez e-mail lub za pośrednictwem ePUAP. 

WAŻNE!

Skarga musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c. Skarga nie może zawierać braków formalnych. Z uwagi na krótki termin do rozpoznania skargi brak jest możliwości wezwania skarżącego do uzupełnienia ewentualnych braków skargi. 

SKUTKI WNIESIENIA SKARGI

Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie, którego dotyczy skarga. Jeśli do dnia wyborów pozostało mniej niż 7 dni, wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że Sąd Najwyższy postanowi inaczej. 

ROZPOZNANIE SKARGI

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym w terminie 7 dni. Uczestnikami postępowania są skarżący oraz Przewodniczący PKW albo jego zastępca. 

ROZSTRZYGNIĘCIA

Sąd Najwyższy może:

1. Uznać skargę za zasadną, wówczas, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie uchyla zaskarżoną uchwałę albo zmienia w zakresie wskazanym w orzeczeniu.

2. Oddalić skargę, jeśli uzna, iż jest ona bezzasadna.

3. Odrzucić skargę, gdy skarga wniesiona została przez osobę nieuprawnioną lub po terminie, względnie zawiera inne braki formalne.

4. Umorzyć postępowanie (np. w przypadku cofnięcia skargi).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 września 2023 r., godz. 14:55
Przejdź do początku