Wydarzenia

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2023 R. – KOMUNIKAT W SPRAWIE SKARG NA POSTANOWIENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ODMOWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYSŁUGIWANIU UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU W KAMPANII REFERENDALNEJ W PROGRAMACH RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH

12 września 2023 r.

Zgodnie z art. 125 ust. 1 Konstytucji RP, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Zasady i tryb organizacji referendum ogólnokrajowego reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 851, ze zm.).

Określone w ustawie o referendum ogólnokrajowym podmioty, najpóźniej w 40 dniu przed dniem referendum, zawiadamiają Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych. PKW na podstawie dokumentów dołączonych do zawiadomienia, a szczegółowo wymienionych w ustawie o referendum ogólnokrajowym, wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej bądź odmawia wydania takiego zaświadczenia. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej zapada w formie uchwały, od której przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. 

TERMIN

Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. 

KTO MOŻE WNIEŚĆ SKARGĘ

Prawo wniesienia skargi przysługuje podmiotowi, któremu odmówiono wydania zaświadczenia (partii politycznej, klubowi poselskiemu, klubowi senatorskiemu, klubowi parlamentarnemu, stowarzyszeniu, organizacji społecznej, fundacji, pełnomocnikowi obywateli zgłaszających inicjatywę referendum). Podmiot taki, zgodnie z zasadami reprezentacji, może ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny). 

SPOSÓB WNIESIENIA SKARGI

Skargę należy wnieść bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Skargi można składać w Punkcie Obsługi Interesantów w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie przy pl. Krasińskich 2/4/6. Punkt Obsługi Interesantów (stanowisko 0N39) jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30. 

Skarga nadana u operatora pocztowego, musi wpłynąć do Sądu Najwyższego przed upływem terminu do jej wniesienia, dlatego też wysłanie skargi pocztą nie gwarantuje zachowania terminu do jej wniesienia (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym). 

Przepisy nie przewidują możliwości wnoszenia skargi w formie innej niż pisemna. Skarga musi być złożona na piśmie podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. Niedochowaniem tych wymogów jest np. wniesienie skargi przez e-mail lub za pośrednictwem ePUAP, podpisanie przez osoby nieuprawnione do reprezentacji podmiotu lub sprzecznie z zasadami reprezentacji. 

WAŻNE!

Skarga musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego określone w art. 126 k.p.c. Skarga nie może zawierać braków formalnych. Z uwagi na krótki termin do rozpoznania skargi brak jest możliwości wezwania podmiotu wnoszącego skargę do uzupełnienia jej ewentualnych braków. 

ROZPOZNANIE SKARGI

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w składzie 3 sędziów w postępowaniu nieprocesowym w terminie 5 dni. 

ROZSTRZYGNIĘCIA

Sąd Najwyższy może:

1. Uznać skargę za zasadną, wówczas, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych.

2. Oddalić skargę, jeśli uzna, iż jest ona bezzasadna.

3. Odrzucić skargę, gdy skarga wniesiona została przez osobę nieuprawnioną lub po terminie, względnie zawiera inne braki formalne.

4. Umorzyć postępowanie (np. w przypadku cofnięcia skargi).

Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 września 2023 r., godz. 14:55
Przejdź do początku