Wydarzenia

Nieprawdziwe informacje dotyczące Sądu Najwyższego na portalu prawo.pl

7 lutego 2023 r.

​Artykuł red. Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej pt. Sprawy dyscyplinarne czekają, bo zabrakło ławników w Sądzie Najwyższym zamieszczony na portalu prawo.pl przedstawia fałszywie i w nierzetelny sposób stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w odniesieniu do ślubowania ławników Sądu Najwyższego.

Stwierdzenie, iż Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego „w piśmie do marszałka Senatu twierdziła, że ma poważne zastrzeżenia do bezstronności wybranych przez ten organ osób na nową kadencję 2023-2026, bo działały w Komitecie Obrony Demokracji i wezwała do reasumpcji głosowania” jest nieprawdziwe.

Wspomniane pismo z dnia 4 stycznia 2023 r. jest szeroko znane i łatwo dostępne. Pierwsza Prezes przedstawia jasno swoje wątpliwości wobec konkretnych osób wskazanych przez Senat RP w uchwale z dnia 6 października 2022 r. W żadnym miejscu nie została wymieniona nazwa Komitet Obrony Demokracji. Co więcej, sama Pierwsza Prezes SN publicznie wyjaśniała swoje stanowisko, m.in. w niedawnym wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej, gdzie wprost odnosi do tej kwestii i wyraźnie zaprzecza, jakoby przynależność do wymienionej organizacji stanowiła przeszkodę w pełnieniu funkcji ławnika Sądu Najwyższego. A zatem zacytowane sformułowanie artykułu z portalu prawo.pl to wyraz jedynie subiektywnego przekonania autorki, które nie znajduje podstaw w żadnej wypowiedzi ze strony Sądu Najwyższego lub jego Pierwszego Prezesa.

W świetle ogólnodostępnych komunikatów formułowanych publicznie przez część spośród osób przedstawionych przez Senat RP do pełnienia funkcji ławnika drugiej kadencji, a które to treści były również głośno komentowane w mediach, powstały wątpliwości co do tego, czy Senat RP właściwie zweryfikował spełnienie przez kandydatów kryteriów sformułowanych w art. 59 § 3 oraz ratio legis art. 60 pkt 15 ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwszy Prezes SN chce rozproszyć te wątpliwości w trakcie osobistych spotkań z osobami przedstawionymi w uchwale Senatu RP z nadzieją, że umożliwi to odebranie od nich ślubowania. Przypomnieć należy, że z żadnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego nie wynika termin, w jakim Pierwszy Prezes byłby zobowiązany do odebrania tego ślubowania.

Mylące jest również powiązanie kwestii ślubowania ławników z niedawnymi wnioskami o wyłączenie ławnika ze składu orzekającego w sprawach zawisłych przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Są one rezultatem wątpliwości co do zakresu stosowania art. 61 § 4 ustawy o Sądzie Najwyższym i nie mają nic wspólnego z problemem dostrzeżonym przez Pierwszą Prezes SN w uchwale Senatu RP ani ilością ławników drugiej kadencji. Obecna liczba ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji nie stanowi przyczyny ewentualnych opóźnień w rozpoznawaniu spraw z ich udziałem.

Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
SSN Aleksander Stępkowski


Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lutego 2023 r., godz. 13:03
Przejdź do początku