Wydarzenia

Informacja dotycząca orzeczeń Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej

1 czerwca 2022 r.

W związku z licznymi pytaniami i komentarzami dotyczącymi spraw sędziów rozstrzygniętych przez Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej przekazujemy informację dotyczącą rodzajów czynów zabronionych, w związku z którymi została podjęta prawomocna uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego.

Na 206 zarejestrowanych spraw z wniosków o zezwolenie na pociągniecie do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie 122 sprawy dotyczą sędziów, z czego 25 zakończyło się prawomocnym uchyleniem immunitetu.

Wśród powyższych spraw największą grupę stanowią postępowania, w których zezwolenie dotyczy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Rozdział XXI Kodeksu karnego) – 10 spraw, w tym 8 to przypadki prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.), zaś 2 obejmują spowodowanie wypadku, w którym inna osoba poniosła uszczerbek na zdrowiu. (art. 177 § 1 k.k.). W jednej ze spraw z art. 178a § 1 k.k. doszło do spowodowania wypadku przez sędziego kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Cztery sprawy dotyczą bezprawnego pozbawienia wolności (art. 189 § 2 k.k.) w wyniku czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości (art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).

Cztery sprawy dotyczą czynów mających tło finansowe (przestępstwa korupcyjne z art. 228 § 1 i § 4 oraz utrudniania zaspokojenia wierzyciela z art. 300 § 2 k.k.). Trzy sprawy obejmują przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (Rozdział XXXIV Kodeksu karnego), dwa – przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Rozdział XXX Kodeksu karnego).

Jedna sprawa dotyczy zgwałcenia (art. 197 § 1 k.k.) wraz ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 2 k.k.). Także jedna sprawa obejmuje znieważenie funkcjonariusza publicznego, zakłócanie miru domowego i groźbę karalną (art. 226 § 1 oraz z art. 193 w zw. z 190 § 1 k.k.).

Powyższe dane nie obejmują czynów wskazanych we wnioskach o uchylenie immunitetu prokuratorów ani spraw dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, ani innych spraw znajdujących się obecnie we właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 czerwca 2022 r., godz. 12:58
Przejdź do początku