Wydarzenia

Komunikat - Doręczenia w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dot. powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego

7 lipca 2020 r.

Komunikat o doręczeniach w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dot. powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego

Informujemy, że doręczenia w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, będą dokonywane przez Sąd Najwyższy wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Doręczenie uznaje się za skuteczne z chwilą zalogowania się kandydata do systemu teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. W ten sposób Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będzie doręczać uczestnikom konkursów na stanowiska sędziów sądów powszechnych orzeczenia, zawiadomienia i inne pisma sądowe. To nowoczesne rozwiązanie przyczyni się do uproszczenia i przyspieszenia postępowań w tej kategorii spraw.

Podstawa prawna: art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. j. Dz.U. 2019, poz. 84 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1086), która weszła w życie 24.06.2020 r.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lipca 2020 r., godz. 10:33
Przejdź do początku