Wydarzenia

Komunikat w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną

12 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Sądzie Najwyższym, w okresie od 16 do 31 marca 2020 r. odwołane zostają rozprawy i inne posiedzenia jawne.

W okresie tym ograniczony został również wstęp do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (gmach przy pl. Krasińskich 2/4/6) dla osób postronnych, ograniczono funkcjonowanie Punktu Obsługi Interesantów przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej oraz ograniczono obsady w sekretariatach i biurach do niezbędnego minimum.

Zarządzono także przesunięcie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14.00.

Poniżej publikujemy pełną treść Zarządzenia Pierwszego Prezesa SN.

Zarządzenie nr 27/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2020 r. 


ZARZĄDZENIE Nr 27/2020
PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 12 marca 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne oraz kierując się interesem publicznym i dobrem obywateli, na podstawie art. 14 § 1 pkt 8 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 tj. ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz.1239 tj. ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 325) oraz art. 207 §2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.:

1) odwołanie rozpraw i innych posiedzeń jawnych;
2) asystentów Sędziego Sądu Najwyższego kieruję do pracy zdalnej;
3) ograniczenie obsady sekretariatów w izbach do niezbędnego minimum, wg zasad uzgodnionych z Prezesem danej Izby;
4) ograniczenie obsady w biurach Kancelarii Pierwszego Prezesa, Biurze Studiów i Analiz do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych biur;
5) ograniczenie obsady w Zespole do spraw korespondencji do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z kierownikiem Zespołu;
6) ograniczenie obsady w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych do niezbędnego minimum wg zasad uzgodnionych z Pełnomocnikiem;
7) ograniczenie obsady w komórkach podległych Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego do niezbędnego minimum;
8) ograniczenie funkcjonowania Punktu Obsługi Interesantów (POI) przez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej), za wyjątkiem wydawania kserokopii i odpisów z akt sądowych; przeglądanie akt w Czytelni akt w Sądzie Najwyższym w razie uzasadnionej potrzeby;
9) odwołanie dyżurów pracowników Zespołu do spraw korespondencji dla Interesantów zgłaszających się osobiście do Sądu Najwyższego w celu złożenia skargi lub wniosku;
10) odwołuję zajęcia grupowe organizowane w Klubie Odnowy Biologicznej oraz wyłączam możliwość indywidualnego korzystania z Klubu;
11) ograniczenie wstępu do Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: KUWS) dla osób postronnych; ograniczenie nie dotyczy w szczególności:
   - pracowników instytucji funkcjonujących w KUWS oraz osób działających na ich rzecz;
   - uczestników postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym i ich przedstawicieli,
   - doręczycieli przesyłek pocztowych i przesyłek kurierskich;
12) korzystanie przez osoby wchodzące do KUWS ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu.

§ 2

Zarządzam przesunięcie terminu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zwołanego na dzień 17 marca 2020 r. w celu wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14.00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 marca 2020 r., godz. 14:01
Przejdź do początku