Wydarzenia

Pismo procesowe w sprawie sporu kompetencyjnego zainicjowanego wnioskiem Marszałka Sejmu RP

4 marca 2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem pismem procesowym Sądu Najwyższego z 28 lutego 2020 r. skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego oraz zawartą w nim dodatkową argumentacją w sprawie o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych zainicjowanej wnioskiem Marszałka Sejmu RP publikujemy jego treść (sygn. akt I Kpt 1/20).

W piśmie tym, w imieniu Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes SN oświadcza, że Trybunał Konstytucyjny utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę.

W ocenie Sądu Najwyższego, skład Trybunału Konstytucyjnego wyznaczony do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest sprzeczny z przepisami prawa. Wyborowi istotnej części składu orzekającego towarzyszyły bowiem poważne kontrowersje prawne, co do zgodności poszczególnych etapów tego wyboru z przepisami prawa.

Przede wszystkim, w ocenie Sądu Najwyższego, w rozpoznaniu sprawy biorą udział osoby nieuprawnione do orzekania, wybrane na obsadzone już prawidłowo stanowiska sędziowskie, które nie mają statusu sędziego Trybunału w rozumieniu, jakie pojęciu temu nadaje Konstytucja RP, co samo w sobie godzi w zasady demokratycznego państwa prawnego, którym jest Rzeczpospolita Polska.

Pierwszy Prezes SN zwraca też uwagę na zastrzeżenia do wyboru na sędziów TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Oboje w momencie podejmowania przez Sejm RP uchwał z dnia 21 listopada 2019 r. mieli więcej niż 65 lat, zatem nie spełniali wymogu, pozwalającego na ich skuteczny wybór, gdyż nie mogliby zostać powołani na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wskazuje również, że za wadliwe należy uznać powołanie Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, gdyż na Zgromadzeniu Sędziów TK w dniu 20 grudnia 2016 r., abstrahując już od innych wątpliwości związanych z jego zwołaniem, nie podjęto uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału. Powoduje to daleko idące wątpliwości prawne co do skuteczności powołania Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Na to nakładają się wątpliwości co do jej bezstronności związane z utrzymywaniem zażyłych kontaktów towarzyskich z prezesem partii, mającej obecnie większość w Sejmie.

Także w stosunku do innych członków wyznaczonego składu orzekającego zachodzą daleko idące wątpliwości co do ich bezstronności. Wątpliwości te uczyniono przedmiotem odrębnych wniosków o wyłączenie poszczególnych sędziów. Pierwszy Prezes SN wniósł w sumie o wyłączenie 6 sędziów TK z udziału w rozpoznaniu tej sprawy: Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, Julii Przyłębskiej, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha i Michała Warcińskiego. Wnioski te zostały przez Trybunał oddalone.

Pierwszy Prezes SN w piśmie przedstawił również dodatkową argumentację na poparcie tezy o instrumentalnym charakterze wniosku inicjującego postępowanie oraz wskazującą na bezzasadność stanowiska Sejmu RP, Prezydenta RP i Prokuratora Generalnego.

Zgodnie z wyrażonym w piśmie stanowiskiem, Sąd Najwyższy nie wziął udziału w rozprawie przed Trybunałem, która odbyła się w dniu 3 marca 2020 r.

Pismo procesowe Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2020 r. (sygn. akt Kpt 1/20)

Stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2020 r. (sygn. akt Kpt 1/20)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 marca 2020 r., godz. 12:26
Przejdź do początku