Wydarzenia

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018

18 lipca 2019 r.

Publikujemy Informację o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN na posiedzeniu 25 czerwca 2019 r. Do informacji o działalności SN dołączono informację o działalności Izby Dyscyplinarnej SN. Zachęcamy również do lektury odrębnego opracowania zawierającego uwagi Pierwszego Prezesa SN o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie.

Warunki, w jakich w okresie sprawozdawczym funkcjonował Sąd Najwyższy istotnie różniły się od tych, jakie występowały w latach poprzednich. Wynika to faktu, że już od czerwca 2017 r. rozpoczęły się intensywne i niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim prace nad zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym, a w dniu 8 grudnia 2017 r. została uchwalona nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w roku sprawozdawczym.

Efektem tych działań było istotne spowolnienie pracy Sądu Najwyższego, trudności kadrowe oraz organizacyjne. Nie było również możliwe płynne zarządzanie Sądem Najwyższym. W szczególności dotyczyło to działalności uchwałodawczej, która z istoty rzeczy wymaga przyjęcia dłuższej perspektywy czasowej.

Niepewność dotycząca statusu sędziów Sądu Najwyższego oraz ich przyszłości służbowej utrudniała wyznaczanie składów orzekających, zwłaszcza powiększonych, oraz sędziów sprawozdawców. Opóźniało to przygotowanie referatów i wyznaczanie terminów posiedzeń. Dotyczyło to głównie prac w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego ze względu na największą liczbę sędziów przeniesionych w stan spoczynku.

Na działalność Sądu Najwyższego w roku sprawozdawczym wpływ miały również istotne braki kadrowe wynikające z nieobsadzenia wolnych etatów sędziowskich oraz nieuwzględnianie przez Ministra Sprawiedliwości wniosków o delegowanie sędziów do orzekania w Sądzie Najwyższym.

Pomimo wpływu spraw na poziomie 11 484 rocznie (w 2017 r. – 10 738), procedowania w zmniejszonej obsadzie kadrowej oraz niestabilności normatywnej systemu prawa, udało się zachować wysoką sprawność postępowania we wszystkich kategoriach spraw. Średni czas oczekiwania na merytoryczne rozpoznanie sprawy wynosił odpowiednio: w Izbie Cywilnej – 15 miesięcy, w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 13 miesięcy, w Izbie Karnej – 6 miesięcy. Średni czas rozpoznania sprawy w Sądzie Najwyższym wynosił zatem około 11 miesięcy.

W porównaniu z rokiem ubiegłym mniej korzystnie przedstawia się różnica między liczbą spraw wniesionych a rozpoznanych. O ile w 2017 r. rozpoznano o 397 spraw więcej niż wpłynęło, o tyle w 2018 r. rozpoznano ich o 2 024 mniej.

W sprawozdaniu szeroko przedstawiona została działalność orzecznicza poszczególnych Izb Sądu Najwyższego. Zwrócono uwagę na szczególne znaczenie uchwał interpretacyjnych Sądu Najwyższego. Poza walorem ujednolicającym, prezentowane w nich poglądy nie tylko kształtowały praktykę sądów powszechnych, ale także wywierały istotny wpływ na funkcjonowanie organów ścigania oraz czynności adwokatów i radców prawnych. Działalność uchwałodawcza miała także istotne znaczenie dla zapewnienia pewności obrotu prawnego i pogłębiania zaufania obywateli do Państwa.

Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach wielokrotnie sygnalizował też dostrzeżone wady unormowań prawnych. Zastrzeżenia dotyczące obowiązujących przepisów były również zgłaszane przez sądy powszechne. Szczegółowe kwestie dotyczące luk i nieprawidłowości w prawie, jakie stwierdzono w 2018 r. zostały zgłoszone w trybie art. 5 ustawy o SN i przedstawione w odrębnym opracowaniu, które publikujemy poniżej.

Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy o SN informacja Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest przedmiotem odrębnego opracowania i została dołączona do informacji o działalności Sądu Najwyższego.

W informacji o działalności Izby Dyscyplinarnej SN Prezes ID wskazał na szereg problemów o charakterze prawnym, logistycznym i organizacyjnym, z którymi mierzyła się Izba Dyscyplinarna i które miały wpływ na jej funkcjonowanie w roku sprawozdawczym.

Prezes Izby Dyscyplinarnej w konkluzji zwraca uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w oparciu o przepisy ustawy o SN oraz Regulamin SN, konieczne jest dokonanie zmian w przepisach obowiązujących ustaw, tak by Prezes SN mógł w pełni wykonywać budżet Izby Dyscyplinarnej SN oraz pilne uregulowanie zasad współpracy obu Kancelarii Sądu Najwyższego.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018

Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie za rok 2018

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 lipca 2019 r., godz. 10:46
Przejdź do początku