Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego SN

21 marca 2019 r.

Komunikat
Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec SSN Aleksandra Stępkowskiego i SSN Joanny Lemańskiej, w związku z wydarzeniami towarzyszącymi rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. sprawy o sygn. I NO 47/18.

W dniu 8 marca 2019 r. w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odbyło się wyznaczone Zarządzeniem Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 7 marca 2019 r. posiedzenie w składzie SSN Aleksander Stępkowski. W wyniku posiedzenia wydano postanowienie, zgodnie z którym odrzucono odwołanie SSO Waldemara Żurka od uchwały KRS Nr 390/2018 z dnia 21 września 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odwołania sędziego skarżącego od zmiany podziału czynności ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ze względu na jego niedopuszczalność oraz oddalono wniosek skarżącego o zwrot kosztów postępowania.

Tego samego dnia odbyło się wyznaczone Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Izby Cywilnej z 7 lutego 2019 r. posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów Izby Cywilnej SN w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od orzekania w sprawie z odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr 390/2018 (sygn. III CO 121/18). Sąd Najwyższy w dniu 8 marca br., w składzie trzech sędziów Izby Cywilnej, postanowił odroczyć posiedzenie do dnia 20 marca 2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2018 r. wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej SN został przekazany do rozpoznania przez Izbę Cywilną SN na podstawie akt sprawy, pozostających do dnia 8 marca (włącznie) do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie.

SSN Michał Laskowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Komunikat Rzecznika Prasowego SN z dnia 21 marca 2019 r.

Więcej informacji:
- Komunikat z dnia 8 marca 2019 r.
- Komunikat z dnia 20 marca 2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 marca 2019 r., godz. 15:21
Przejdź do początku