Wydarzenia

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez członka KRS

4 września 2018 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadomił Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego SR w Olsztynie, członka KRS Pana Macieja Nawackiego, który stwierdził, że „sędziowie SN dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce”.

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Pan sędzia Maciej Nawacki, udzielił wywiadu telewizyjnego, w którym stwierdził, że sędziowie Sądu Najwyższego „dopuszczają się naruszenia łamania prawa w Polsce”. Towarzyszyła temu zapowiedź, że „spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie” oraz stwierdzenie „jeżeli ktoś łamie prawo, nie przestrzega go w sposób rażący, łamie porządek konstytucyjny w Polsce, to spotka się chociażby z odpowiedzialnością dyscyplinarną”.

Taka wypowiedź nie tylko narusza dobre imię i godność sędziów Sądu Najwyższego, ale także pozostaje w sprzeczności z dyspozycją § 2, § 5 ust. II., § 10 oraz § 13 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych. Przepisy te nakazują bowiem sędziom kierowanie się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzeganie dobrych obyczajów, unikanie zachowań, które mogłyby osłabić zaufanie do ich bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze, a także zakazują publicznego wyrażania opinii na temat toczącego się lub mającego się toczyć postępowania. 

Organy Sądu Najwyższego nie mogą pozostać bierne wobec powyższej wypowiedzi. Jakiekolwiek sugestie przypisujące sędziom Sądu Najwyższego zachowania polegające na łamaniu lub rażącym nieprzestrzeganiu prawa, bądź łamaniu porządku konstytucyjnego w Polsce, nie tylko nie znajdują żadnego uzasadnienia faktycznego, ale także godzą w dobre imię i godność wszystkich osób zasiadających w najwyższym organie władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to zwłaszcza tych sędziów, którzy do dnia 3 lipca 2018 r. ukończyli 65 lat.

W związku z powyższą wypowiedzią Pierwszy Prezes SN przesłał do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego Nawackiego przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu m.in. § 13 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu tego Zbioru.

Mając na uwadze fakt, że kolegium sądu okręgowego wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zwrócił się również do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, jako Przewodniczącego Kolegium tego sądu z prośbą o poddanie pod obrady Kolegium sprawy wypowiedzi Pana sędziego Macieja Nawackiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., która w sposób oczywisty uchybia godności urzędu sędziego.

Informujemy również, że Pierwszy Prezes SN wystąpił także do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcia stanowiska wobec przytoczonej wyżej wypowiedzi, naruszającej prawa sędziów Sądu Najwyższego.

2018.08.30 - pismo do Rzecznika Dysc. SO Olsztyn - Nawacki.pdfPismo do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy SO w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

2018.08.30 - pismo do Prezesa SO w Olsztynie - Nawacki.pdfPismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

2018.08.30 - pismo do KRS - Nawacki.pdfPismo do Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 września 2018 r., godz. 15:34
Przejdź do początku