Wydarzenia

Komunikat Zespołu Prasowego Sądu Najwyższego (aktualizacja)

14 grudnia 2016 r.

W związku z pojawiającymi się w materiałach prasowych na temat opinii Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach sformułowaniami takimi jak np. „zdaniem sędziów Sądu Najwyższego”, „w opinii sędziów SN”, „sędziowie Sądu Najwyższego zauważyli” pragniemy zwrócić uwagę, że przypisywanie autorstwa opinii sędziom Sądu Najwyższego nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości i wprowadza w błąd.

Projekty uwag do projektów aktów prawnych opracowywane są przez specjalistów będących członkami Biura Studiów i Analiz działającego w Sądzie Najwyższym, do którego zadań należy m.in. ocena spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy.

Opinie Sądu Najwyższego, których projekty sporządzane są w BSiA przedstawia właściwym organom Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który reprezentuje Sąd Najwyższy i wykonuje czynności określone ustawą i innymi aktami normatywnymi. Do zadań sędziego Sądu Najwyższego nie należy sporządzanie opinii do aktów prawnych i sędziowie w tym procesie nie uczestniczą.

W związku z powyższym, aby uniknąć podobnych nieprawidłowości w przyszłości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie wskazanych powyżej nieprawidłowych informacji oraz dochowanie szczególnej staranności przy redakcji materiałów prasowych i powstrzymanie się od przypisywania autorstwa opinii SN sędziom Sądu Najwyższego.

Niewłaściwym jest także twierdzenie, że są to opinie Biura Studiów i Analiz czy też opinie członków biura Studiów i Analiz. Prawidłowymi byłyby sformułowania, że np.: „zdaniem Sądu Najwyższego”, „w ocenie Pierwszego Prezesa SN”, „w przedstawionej opinii Pierwszy Prezes SN zauważył”.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 grudnia 2016 r., godz. 13:41
Przejdź do początku