Komunikaty o sprawach

Prawo do zasiłku w razie odzyskania zdolności do pracy

18 lutego 2016 r.

​III UZP 15/15

​W sprawie III UZP 15/15 (z odwołania ubezpieczonego Tadeusza C. od decyzji organu rentowego w przedmiocie prawa do zasiłku chorobowego), w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w K. przedstawione postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 r.:

"czy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1990 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma zastosowanie do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i związku z tym zaświadczeniem podjął pracę zarobkową?”

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że:
„Przepis art. 17 ust. 1 ustawy (…) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym zaświadczeniem podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono organ rentowy”.

Przyjęty w tej uchwale pogląd prawny oznacza, że ubezpieczony nie utraci prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego (taka sankcja wynika z art. 17 ust. 1 ustawy „zasiłkowej”), jeśli w okresie pierwotnie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy, uzyska nowe (kolejne) zaświadczenie lekarskie potwierdzające odzyskanie przez niego zdolności do pracy i na tej podstawie podejmie wykonywanie pracy zarobkowej. W opisanej sytuacji warunkiem zachowania przez ubezpieczonego uprawnienia do zasiłku chorobowego jest powiadomienie organu rentowego o tej okoliczności.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
18 lutego 2016 r., godz. 11:00
Przejdź do początku