Komunikaty o sprawach

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 lutego 2016 r.

​III UZP 18/15

​W sprawie III UZP 18/15 (z odwołania płatnika składek od decyzji organu rentowego o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne) Sąd Najwyższy - w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Ł. przedstawione w postanowieniu z dnia 18 września 2015 r.:

 „czy na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…) wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej od przychodu stanowiącego podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy też do wysokości zaliczki obliczonej przez płatnika od całego dochodu uzyskanego przez ubezpieczonego - pracownika w danym miesiącu u tego płatnika?”

– podjął uchwałę, w której sformułował następującą tezę:


„Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki (art. 83 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).


Stanowisko wyrażone w uchwale oznacza, że gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne należna za ubezpieczonego (obliczona przez płatnika składek wedle reguł przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) będzie wyższa od zaliczki na podatek PIT (obliczonej przez tego samego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), to płatnik powinien obowiązkowo obniżyć wysokość naliczonej za ubezpieczonego składki „zdrowotnej” do poziomu, który jest równy wysokości zaliczki na podatek PIT. Tę samą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy ubezpieczony w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym) uzyskuje – w ramach tego samego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - kilka przychodów podlegających oskładkowaniu. Wówczas płatnik powinien obliczyć i opłacić (ewentualnie - także obniżyć do wysokości zaliczki na podatek PIT) składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdego z przychodów uzyskiwanych przez ubezpieczonego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lutego 2016 r., godz. 16:23
Przejdź do początku