Komunikaty o sprawach

Zwrot kosztów obrony z wyboru w przypadku częściowego uniewinnienia lub częściowego umorzenia

29 stycznia 2016 r.

​I KZP 16/15

​Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 28 stycznia br. w składzie siedmiu sędziów zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych związanych ze zwrotem kosztów obrony z wyboru przyjął, że: "Wydatki związane z oskarżeniem, o których mowa w art. 630 k.p.k. to także wydatki poniesione przez oskarżonego w związku z ustanowieniem w sprawie jednego obrońcy z wyboru. W wypadku częściowego uniewinnienia oskarżonego lub częściowego umorzenia prowadzonego przeciwko niemu postępowania może on zatem domagać się od Skarbu Państwa w tej części zwrotu tych kosztów."

Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Najwyższy stwierdził, że wykładnia językowa art. 630 kpk nie prowadzi do jednoznacznego rezultatu. Reguły wykładni systemowej i funkcjonalnej nakazują jednak odwołać się również do treści art. 632 pkt 2 kpk. Przepis ten nakazuje poniesienie kosztów procesu przez Skarb Pań-stwa w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenie postępowania w sprawach z oskarżenia publicznego. Z zawartego w jego końcowej części wyjątku wynika, że w pozostałych wypadkach zasada ta znajduje w pełni zastosowanie. W konsekwencji zasada odpowiedzialności za wynik procesu nie może być rozumiana odmiennie w przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w części.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 stycznia 2016 r., godz. 15:47
Przejdź do początku