Komunikaty o sprawach

Czy skarga kasacyjna jest pierwszym pismem w sprawie? Sąd Najwyższy pyta o wymagania formalne skargi kasacyjnej

25 maja 2023 r.

​III CZ 488/22

Przedstawione zagadnienie stanowi konsekwencję występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności co do konieczności zachowania przez skargę kasacyjną wymogów formalnych pierwszego pisma procesowego wnoszonego w sprawie (art. 126 § 3 w zw. z art. 3984 § 3 k.p.c.), w tym przede wszystkim wskazania adresów stron – oraz w przypadku osób fizycznych będących stronami postępowania – ich miejsca zamieszkania oraz numeru PESEL.

Sąd Najwyższy, zadając pytanie, zwrócił uwagę, że w licznych orzeczeniach przyjmowany jest pogląd, że skarga kasacyjna, jako inicjująca postępowanie kasacyjne, powinna spełniać wymagania formalne przewidziane dla pierwszego pisma w sprawie. Skarga kasacyjna jest wnoszona od prawomocnych orzeczeń sądów drugiej instancji, co oznacza, że w chwili jej wniesienia było już zakończone postępowanie prowadzone przez sądy powszechne. Natomiast wniesienie skargi kasacyjnej inicjuje odrębne postępowanie, jakim jest postępowanie kasacyjne, i w związku z tym konieczne jest zachowanie przez skargę wymagań formalnych pierwszego pisma w sprawie.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowany jest także pogląd przeciwny, zgodnie z którym wymagania odnoszące się do pierwszego pisma w sprawie nie dotyczą skargi kasacyjnej. Dla skutecznego zainicjowania postępowania kasacyjnego wystarczające jest, aby wnoszona skarga spełniała wymogi właściwe dla „dalszego" pisma w sprawie, które nie obejmują konieczności podawania m.in. adresów zamieszkania ani numerów PESEL stron postępowania (art. 126 § 1 w zw. z art. 3984 § 3 k.p.c.). Zgodnie z tym stanowiskiem wymóg umieszczania w skardze kasacyjnej danych właściwych dla pierwszego pisma procesowego byłby zbędnym formalizmem, który nie ma bezpośredniego przełożenia na prawidłowy przebieg postępowania kasacyjnego. Dane wymagane dla pierwszego pisma procesowego znajdują się w aktach zakończonego postępowania przed sądem powszechnym, które wraz ze skargą kasacyjną są przekazywane Sądowi Najwyższemu.

Zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy rozstrzygnie skład 7 sędziów Izby Cywilnej tego Sądu.

Postanowienie SN z dnia 17 marca 2023 r. z uzasadnieniem (sygn. akt. III CZ 488/22)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Truszczyńska Karolina
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 maja 2023 r., godz. 11:01
Przejdź do początku