Komunikaty o sprawach

Wniesienie pisma do sądu mailem, czy też za pośrednictwem platformy ePUAP, nie wywołuje skutków procesowych

22 maja 2023 r.

​III CZ 427/22

Sąd Najwyższy rozpatrując zażalenie powoda wzajemnego na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi kasacyjnej uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie kasacyjne. Uzasadniając postanowienie Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat skuteczności wniesienia do sądu pisma procesowego inicjującego postępowanie zwracając uwage, że zasadniczą, dopuszczalną drogą złożenia pisma procesowego jest wniesienie go do sądu. Przepisy o charakterze formalnym nie przewidują innej drogi wniesienia pisma procesowego do sądu niż złożenie go w siedzibie sądu (w biurze podawczym), za pośrednictwem określonego operatora pocztowego lub – w sytuacjach przewidzianych w przepisach szczególnych – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo innego (niż operator pocztowy) podmiotu uprawnionego (np. kapitana statku). Ponieważ są to wyjątki od ogólnej zasady wnoszenia pism procesowych, nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

System teleinformatyczny, za pośrednictwem którego można złożyć pismo procesowe to specjalny system obsługujący konkretne postępowanie sądowe, np. postępowanie upominawcze, postępowanie rejestrowe. Nie jest takim systemem elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej e-PUAP, służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej. Platforma ta nie została przewidziana w przepisach regulujących postępowanie cywilne, jako droga kontaktowania się stron z sądem w postępowaniu sądowym.

Dopóki zatem ustawodawca nie otworzy szerszej, uwzględniającej rozwój technologii, drogi wnoszenia pism procesowych, przesłanie pisma do sądu mailem czy też za pośrednictwem platformy e-PUAP nie wywołuje skutków procesowych i nie wymaga podjęcia przez sąd czynności o charakterze faktycznym (wydrukowanie załącznika do maila) i procesowym (np. wezwania do podpisania wydruku, a szerzej – usunięcia jego braków formalnych jako pisma procesowego, którym nie jest). Strona powinna natomiast zostać poinformowana o bezskuteczności tej czynności (wniesienia „pisma" drogą mailową lub za pośrednictwem platformy e-PUAP) w trybie pozaprocesowym.

Postanowienie SN z dnia 29 marca 2023 r. z uzasadnieniem (sygn. akt III CZ 427/22)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
22 maja 2023 r., godz. 12:12
Przejdź do początku