Komunikaty o sprawach

Sprawa „nabitych w mBank” wraca do Sądu Apelacyjnego

14 maja 2015 r.

II CSK ​768/14

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (14.05) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę "nabitych w mBank" do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Dzisiejszy wyrok SN zapadł po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia br. skargi kasacyjnej pozwanego banku w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym klientów banku, którzy w pozwie zbiorowym kwestionowali zapisy umów kredytowych, pozwalające bankowi na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich.

Skargę kasacyjną wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2014 r., którym sąd ten oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo „frankowiczów” i uznał kwestionowaną klauzulę określającą warunki zmiany oprocentowania za nieprecyzyjną i stwierdził, że nie wiąże ona klientów.

Sporna między stronami była m.in. ocena postanowienia umowy kredytu przewidującego możliwość zmiany wysokości oprocentowania kredytu zależnie od zmian stopy referencyjnej, dla danej waluty, oraz zmian parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego kraju, którego waluta jest podstawą waloryzacji.

Pełnomocnik strony pozwanej w skardze kasacyjnej podniósł zarzuty naruszenia zarówno prawa procesowego, jak i materialnego, w tym dotyczące oceny spornego między stronami postanowienia umowy kredytu. W odpowiedzi na skargę pełnomocnik powoda wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 maja 2015 r., godz. 16:37
Przejdź do początku