Komunikaty o sprawach

Izba Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczęła orzekanie

20 lipca 2022 r.

​I ZW 3/22

Sędziowie orzekający w nowoutworzonej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostali przydzieleni do spraw, w których będą sprawozdawcami. Zostało też wydane pierwsze orzeczenie.

W Izbie Odpowiedzialności zostały wydane zarządzenia o przydziale spraw sędziom. Dotyczą one 336 spraw przejętych ze zniesionej z dniem 15 lipca br. Izby Dyscyplinarnej, jak również 4 nowych spraw, które wpłynęły do Sądu Najwyższego w ostatnim czasie. Obecnie w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej orzeka 5 sędziów wyznaczonych tymczasowo zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN z dnia 15 lipca 2022 r.

Dnia 18 lipca 2022 r. zapadło w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej pierwsze orzeczenie. Sąd Najwyższy wydał postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania w pierwszej instancji sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu rejonowego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązującymi do 14 lipca br., kompetencja do wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, w sprawach dyscyplinarnych wszystkich sędziów sądów powszechnych, należała do Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. Powyższe uregulowanie wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. (sygn. C 791/19) zostało uznane za niezgodne z wymaganiami art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

Obecnie ustawa wprowadza zasadę, że do rozpoznania w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych sędziów sądów rejonowych (z wyjątkiem spraw, w których właściwy jest Sąd Najwyższy), właściwy miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty dostępowaniem dyscyplinarnym, a tylko w przypadku, gdy sprawa dotyczy sędziego sądu apelacyjnego albo sędziego sądu okręgowego, właściwy jest inny sąd dyscyplinarny wyznaczony na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, przez Sąd Najwyższy - Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, spośród sądów dyscyplinarnych właściwych dla obszarów apelacji sąsiadujących z obszarem apelacji, w którym pełni służbę objęty postępowaniem sędzia (art. 110 § 3 wskazanej wyżej ustawy).

W tej sytuacji wniosek rzecznika dyscyplinarnego (złożony przed wejściem w życie nowelizacji) stał się bezprzedmiotowy i jako taki został pozostawiony bez rozpoznania.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 lipca 2022 r., godz. 13:11
Przejdź do początku