Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt I NSNc 277/21 uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od postanowienia w sprawie z wniosku o wydanie dziecka

16 grudnia 2021 r.

​I NSNc 277/21

Postanowieniem z 15 grudnia 2021 r. w sprawie sygn. akt I NSNc 277/21 Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 czerwca 2018 r., oddalającego apelację od postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach z dnia 18 stycznia 2018 r., nakazującego wydanie dziecka.

W skardze nadzwyczajnej, Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu postanowieniu naruszenie zasad, wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP tj. w art. 72 statuującym zasadę ochrony praw dziecka, rażące naruszenie prawa, a to przepisów postępowania: art. 382 k.p.c. i art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 278 § 1 k.p.c. w zw. z art. 286 k.p.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie oraz oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego.

Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach zostało wydane z pogwałceniem określonej w art. 72 Konstytucji RP zasady dobra dziecka, tj. zasady o najwyższej pozycji w hierarchii źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględnionej także przez przepis art. 13 lit. b Konwencji haskiej.

W ocenie Sądu Najwyższego, wszelkie orzeczenia rozstrzygające sprawy dotyczące dzieci powinny być wydawane przy uwzględnieniu prokonstytucyjnej wykładni stosowanych przepisów, tj. z uwzględnieniem zasady dobra dziecka. Klauzula dobra dziecka zakreśla okoliczności faktyczne, które są istotne dla rozstrzygnięcia spraw dotyczących dzieci. Analiza okoliczności faktycznych w tej konkretnej sprawie, dokonana z uwzględnieniem zasady dobra dziecka, doprowadziła Sąd Najwyższy do wniosku, że wydane rozstrzygnięcie zasadę tę naruszyło. Naruszenie zasady dobra dziecka zawsze jest poważne i ma dotkliwe skutki dla dzieci.

Mając na uwadze okoliczności faktyczne i prawne Sąd Najwyższy stwierdził, że Sąd Okręgowy w Katowicach w zaskarżonej sprawie był zobowiązany do zastosowania klauzuli dobra dziecka z art. 72 Konstytucji RP i uwzględnienia apelacji, a w konsekwencji do uznania, iż powrót małoletniego dziecka do państwa stałego pobytu naruszyłoby jego dobro.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach i orzekł co do istoty sprawy, zmieniając postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach w ten sposób, że oddalił wniosek o wydanie dziecka.

Sąd Najwyższy wskazał, że uchylenie zaskarżonego orzeczenia było konieczne dla realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 grudnia 2021 r., godz. 12:40
Przejdź do początku