Komunikaty o sprawach

Wyłączenie od orzekania w sprawie z powołaniem na odpowiednio stosowane art. 48 i 49 k.p.c.

29 listopada 2021 r.

I CSKP 524/21

​Postanowieniem z dnia 25 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy wyłączył sędziego Sądu Najwyższego od orzekania w sprawie o sygn. akt I CSKP 524/21.

Zawiadomienie o podstawie wyłączenia od orzekania w tej sprawie z powołaniem na odpowiednio stosowane art. 48 i 49 k.p.c. złożył sędzia Sądu Najwyższego powołany do pełnienia urzędu na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), uzasadniając je treścią wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 8 listopada 2021 r. wydanego w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19). Wskazał, że orzeczenie wydane przez sąd, w składzie którego uczestniczy sędzia powołany do pełnienia urzędu na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami wyżej wymienionej ustawy, może naruszać standard określony w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, co powoduje - w jego ocenie - poważne ryzyko traktowania orzeczenia jako wydanego w warunkach nieważności postępowania oraz powstania roszczeń odszkodowawczych. Sędzia powołał się również na dobro wymiaru sprawiedliwości, interes stron i ich prawo do rzetelnego procesu oraz dobro państwa.

Uzasadnienie postanowienia zostanie sporządzone w terminie ustawowym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 grudnia 2021 r., godz. 8:57
Przejdź do początku