Komunikaty o sprawach

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie postanowień sądu drugiej instancji podlegających zaskarżeniu zażaleniem do Sądu Najwyższego

8 października 2021 r.

​III CZP 53/20

Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy uznał, że po wejściu w życie ustawy z dnia 4.7.2019 r. nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego katalog postanowień sądu drugiej instancji podlegających zaskarżeniu zażaleniem do Sądu Najwyższego, zawarty w art. 3941 § 1 k.p.c., ma zamknięty charakter, co koresponduje ze szczególną rolą procesową i ustrojową tego sądu. Względy te sprzeciwiają się jego rozszerzaniu w drodze wykładni, co znalazło wyraz w utrwalonym już orzecznictwie Sądu Najwyższego pod rządami obecnego stanu prawnego.   

Sąd Najwyższy nie znalazł również podstaw do analogicznego stosowania art. 3942 § 1 k.p.c., dopuszczającego zażalenie poziome na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające apelację. Zaskarżalność postanowień sądu drugiej instancji w modelu dwuinstancyjnego postępowania sądowego jest wyjątkiem, czego nie zmienia poszerzenie kręgu sytuacji, w których zażalenie jest pozbawione dewolutywnego charakteru. Także gdy chodzi o postanowienia sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, ich zaskarżalność nie miała w przeszłości pełnego charakteru, ponieważ była uwarunkowana kasacyjnym charakterem sprawy. Krąg postanowień sądu drugiej instancji zaskarżalnych zażaleniem poziomym jest obecnie niespójny i pozbawiony konsekwencji, co siłą rzeczy skłania do wstrzemięźliwości w sięganiu do analogii, ponieważ mogłoby to grozić brakiem czytelności i dalszym jeszcze rozchwianiem  katalogu orzeczeń zaskarżalnych zażaleniem na szczeblu drugiej instancji, ze szkodą dla pewności sytuacji prawnej stron postępowania.  

Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę na różnice między postanowieniem odrzucającym apelację, zapadającym w toku instancji i zamykającym drogę do realizacji konstytucyjnego prawa do zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji (art. 78 Konstytucji RP), a postanowieniem sądu drugiej instancji odrzucającym skargę o wznowienie postępowania. Skarga o wznowienie postępowania, w przeciwieństwie do apelacji, jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługujących od prawomocnych orzeczeń, gdy silne racje celowościowe przemawiają za ochroną stabilności prawomocnego rozstrzygnięcia (in dubio contra actionem). Wyłączenie zaskarżalności postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania przy jednoczesnej dopuszczalności zaskarżenia postanowienia tego sądu o odrzuceniu apelacji trudno zatem uznać za dotknięte rażącą niespójnością ocen bądź brakiem racjonalności w stopniu, który uzasadniałby przełamanie wyników wykładni językowej bądź sięgnięcie do analogii.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 października 2021 r., godz. 15:35
Przejdź do początku