Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy odrzucił skargę na przewlekłość postępowania, w której skarżący kwestionował status orzekającego w sprawie sędziego

15 września 2021 r.

​I NSP 98/21

​Postanowieniem z 15 września 2021 r. Sąd Najwyższy odrzucił skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym, wszczętym na skutek wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Częstochowie, doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sąd Najwyższy stwierdził, że skarga jest niedopuszczalna. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi, że skargę na przewlekłość wnosi się w toku postępowania w sprawie. Przez „tok postępowania w sprawie” należy rozumieć postępowanie co do istoty sprawy. Niedopuszczalna jest zatem skarga na przewlekłość postępowania z wniosku o wyłączenie sędziego, ponieważ jest to postępowanie incydentalne (wpadkowe) w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym co do istoty sprawy.

Sąd Najwyższy odniósł się także do podniesionego przez skarżącego zarzutu, że w toku postępowania w sprawie z jego wniosku o wyłączenie sędziów zostało wydane orzeczenie, które jest bezskuteczne z tego względu, że orzekający sędzia został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a zatem jest osobą nie mającą statusu prawidłowo powołanego sędziego. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, tj. wyrok z 20 kwietnia 2020 r., U 2/20 oraz postanowienie z 21 kwietnia 2020 r., Kpt 1/20 Sąd Najwyższy wskazał, że powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją Prezydenta RP, wykonywaną przez ten Organ na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa osobiście, definitywnie, bez udziału i ingerencji Sądu Najwyższego, który nie ma kompetencji do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez Prezydenta RP jego uprawnień, w tym dokonywania wiążącej wykładni przepisów prowadzącej do określenia warunków skuteczności wykonywania przez Prezydenta RP tej kompetencji. Ustrojowe racje takiego stanowiska zostały wyłożone w uchwale podjętej przez pełen skład Sądu Najwyższego w dniu 28 stycznia 2014 r., BSA I 4110-4-4/13 (OSNC 2014, nr 5, poz. 49), w której podkreślono, że fakt mianowania sędziego w drodze wykonywania prerogatywy Prezydenta RP wzmacnia gwarancje apolityczności tej decyzji, zaś „Prezydent, uosabiający najwyższą godność państwową i majestat Rzeczypospolitej, udzielając władzy sądowniczej sędziemu legitymizuje ją w imieniu narodu (art. 4 ust. 1 Konstytucji), przez który został wybrany” (pkt VI.). Tym samym, decydujące znaczenie dla skuteczności powierzenia wskazanej w konstytucyjnie przewidzianym trybie osobie władzy sądzenia w akcie powołania na urząd sędziego ma demokratyczna legitymacja osoby dokonującej tego aktu, uzyskana w bezpośrednich wyborach na urząd Prezydenta RP. W tej sytuacji oczywisty jest brak jakiegokolwiek trybu, w szczególności zaś brak drogi sądowej, w ramach którego można byłoby badać poprawność lub skuteczność prezydenckiego aktu powołania na urząd sędziego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
15 września 2021 r., godz. 14:13
Przejdź do początku