Komunikaty o sprawach

Uchwała Sądu Najwyższego na temat składu właściwego dla odrzucenia "zażalenia poziomego"

2 lipca 2021 r.

​III CZP 36/20

W dniu 1 lipca 2021 r., po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w Koninie:

„Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019  r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1469 (…), odrzucenie zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia poziomego, a więc przez inny skład sądu pierwszej instancji, następuje w składzie trzech sędziów, czy też w składzie jednego sędziego?"

Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów (art. 741 § 2 k.p.c.).

Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy uznał, że nakaz rozpoznania zażalenia w składzie trzech sędziów, o którym stanowi art. 741 § 2 in fine k.p.c., obejmuje nie tylko orzekanie o istocie sprawy w postępowaniu zażaleniowym, lecz także o dopuszczalności tego środka zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym. Stoi to na  przeszkodzie stosowaniu w tym zakresie w postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia art. 367 § 3 zdanie drugie k.p.c. (w związku z art. 397 § 3, art. 3941a § 2 i art. 13 § 2 k.p.c.) przewidującego, z wyjątkiem wydania wyroku, jednoosobowy skład sądu w postępowaniu apelacyjnym na posiedzeniu niejawnym. 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 lipca 2021 r., godz. 10:31
Przejdź do początku