Komunikaty o sprawach

SN uchylił wyrok przekazał sprawę Marka D. do ponownego rozpoznania przed Sądem Okręgowym

26 stycznia 2015 r.

​II KK 186/14

 

W dniu 26 stycznia Sąd Najwyższy na rozprawie w Izbie Karnej uchylił wyrok Sądu Okręgowego w sprawie Marka D. skazanego na karę 3,5 roku pozbawienia wolności za wręczenie korzyści majątkowej byłemu posłowi Andrzejowi P. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Kasacje wniesiono od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 10 września 2013 r., który sąd ten oddalił apelacje skazanych i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego skazujący Marka D. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 450 tyś. zł. oraz Krzysztofa P. na karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 52,5 tyś. zł.

Obrońca skazanego Marka D. w kasacji zarzucił wyrokowi sądu drugiej instancji rażącą obrazę prawa procesowego polegającą na niedostatecznym rozważeniu zarzutów i wniosków apelacji poprzez zastosowanie ogólnikowych sformułowań i stwierdzeń bez rzeczywistego pokrycia w realiach sprawy; rażącą obrazę prawa materialnego dotyczących stosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 § 3 kk) oraz bezkarność w przypadku zawiadomienia organów ścigania o fakcie wręczenia funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowej (art. 229 § 6 kk).

Obrońca skazanego Krzysztofa P. w kasacji zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 60 § 3 kk) polegające na niezastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary pomimo tego, że z treści zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika w sposób niebudzący wątpliwości, iż zaistniały ku temu zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne.

Obrońcy wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. W odpowiedziach na kasacje, prokurator wniósł o oddaleniu obu kasacji jako oczywiście bezzasadnych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
26 stycznia 2015 r., godz. 16:34
Przejdź do początku