Komunikaty o sprawach

TSUE połączył do wspólnego rozpoznania i objął trybem przyspieszonym pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące KRS - rozprawa 19 marca 2019 r.

12 grudnia 2018 r.

​III PO 7/18, III PO 8/18, III PO 9/18

W dniu 19 marca 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w sprawie szeregu pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności.

W piątek (7.12) do Sądu Najwyższego wpłynęło postanowienie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 listopada 2018 r. o objęciu trybem przyspieszonym spraw odesłań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Najwyższy w sierpniu i wrześniu br. (C-585/18, C-624/18, C-625/18).

Wcześniej Prezes Trybunału postanowił również połączyć te sprawy do celów etapu pisemnego i etapu ustnego postępowania oraz wydania wyroku.

Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, w połączonych sprawach objętych trybem przyspieszonym, złożone zostały przez Sąd Najwyższy – w sprawie C-585/18, w ramach sporu toczącego się między sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego a Krajową Radą Sądownictwa, w sprawie wydanej przez Radę opinii w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego NSA (Sygn. akt III PO 7/18), a w sprawach C-624/18 i C-625/18 w ramach sporów toczących się między sędziami SN Andrzejem Siuchnińskim i Krzysztofem Cesarzem a Sądem Najwyższym w przedmiocie żądania ustalenia, że ich stosunek służbowy jako sędziów tego sądu nie przekształcił się w stosunek służbowy sędziów w stanie spoczynku (Sygn. akt III PO 8/18, III PO 9/18).

Wnioski Sądu Najwyższego dotyczą wykładni art. 2 i art. 19 ust 1 TUE, art. 267 akapit trzeci TFUE, art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a także art. 9. Ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunku ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia.

W postanowieniu z 26 listopada Prezes TSUE zauważył m.in., że niezwłoczne wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał może rozwiać poważne wątpliwości, z jakimi boryka się sąd odsyłający, co do zasadniczych kwestii mających związek z podstawowymi przepisami prawa Unii Europejskiej wskazanymi powyżej, jak również w szczególności z niezawisłością sędziowską, którą prawo to gwarantuje, a także co do konsekwencji, jakie mogłaby mieć wykładnia tego prawa dla samego składu oraz samych zasad funkcjonowania tego sądu jako najwyższej instancji sądownictwa państwa członkowskiego.

Ponadto, jak stwierdza Prezes TSUE, powyższe wątpliwości mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu współpracy sądowej, którego wyraz stanowi mechanizm odesłania prejudycjalnego, będący filarem systemu sądowniczego Unii Europejskiej, dla którego niezależność sądów krajowych, a w szczególności sądów orzekających w ostatniej instancji, ma zasadnicze znaczenie.

Więcej informacji o pytaniach prejudycjalnych Sądu Najwyższego znajduje się w poniższych komunikatach:

z dnia 12 września 2018 r. - Kolejne pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE

- z dnia 19 września 2018 r. - Pytania prejudycjalne do TSUE w sprawach o ustalenie istnienia stosunku służbowego sędziego SN w stanie czynnym

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
12 grudnia 2018 r., godz. 15:08
Przejdź do początku