Komunikaty o sprawach

Do rozpoznania odwołania od postanowienia o wytknięciu uchybienia sądowi pierwszej instancji właściwe są izby merytoryczne Sądu Najwyższego

6 grudnia 2018 r.

I CO 64/18

Odwołanie od postanowienia zawierającego wytknięcie właściwemu sądowi uchybienia w postaci oczywistej obrazy przepisów przy rozpoznawaniu sprawy cywilnej rozpoznaje Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zażaleniowym - uznał Sąd Najwyższy rozpoznając w dniu 5 lipca br. w Izbie Cywilnej odwołanie sędziego od postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25 stycznia 2018 r. i utrzymał je w mocy.

W myśl art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako sąd odwoławczy, w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów, niezależnie od innych uprawnień, wytyka uchybienie właściwemu sądowi.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że wytknięcie oczywistej obrazy przepisów prawa następuje w trakcie postępowania odwoławczego, w ramach czynności sądu orzekającego w konkretnej sprawie, w związku z kontrolą instancyjną orzeczenia sądu pierwszej instancji. Podstawą wytyku jest wyłącznie oczywista obraza przepisów, co wskazuje na przypisanie decydującego znaczenia elementom obiektywnym. Wytyk ma charakter orzeczniczy, stanowiąc środek nadzoru judykacyjnego służący przede wszystkim kształtowaniu prawidłowego orzecznictwa.  Pełni rolę instrumentu kontroli przestrzegania prawa, będąc narzędziem umacniania jednolitości jego stosowania, zatem postępowanie w sprawie jego udzielenia nie jest postępowaniem dyscyplinarnym.

W tej sytuacji Sąd Najwyższy uznał, że do rozpoznania odwołań od postanowień sądu drugiej instancji właściwe są izby merytoryczne Sądu Najwyższego. Jeżeli wytknięcie nastąpiło w sprawie z zakresu prawa cywilnego, odwołanie od postanowienia zawierającego wytknięcie uchybienia rozpoznaje Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, stosując przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zażaleniowym.

Postanowienie – z uzasadnieniem – zostanie opublikowane w zbiorze urzędowym „Orzecznictwie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” 2019, nr 2.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 grudnia 2018 r., godz. 16:00
Przejdź do początku