Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy o skardze nadzwyczajnej i skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

25 października 2018 r.

III CNP 9/18​

W postanowieniu z dnia 30 sierpnia 2018 r., Sąd Najwyższy wskazał, że po wejściu w życie przepisów art. 89 i n. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.), wprowadzających do polskiego porządku prawnego skargę nadzwyczajną, której celem jest eliminacja prawomocnych orzeczeń naruszających zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji albo w sposób rażący naruszających prawo przez błędną jego wykładnię, strona wnosząca skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia unormowaną w art. 424[1] i n. k.p.c. – wypełniając obowiązek przewidziany w art. 424[5] § 1 pkt 5 k.p.c. – musi także wykazać, że nie było i nie jest możliwe wniesienie skargi nadzwyczajnej.

Skarga niespełniająca tego wymagania podlega odrzuceniu na podstawie art. 424[8] § 1 k.p.c.

Uzasadnienie postanowienia SN z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 października 2018 r., godz. 11:30
Przejdź do początku