Komunikaty o sprawach

Zwrot opłaty następuje gdy odpis pozwu nie został doręczony pozwanemu

8 grudnia 2016 r.

​III CZP 80/16

​W dniu 8 grudnia br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 80/16, podjął uchwałę następującej treści:

W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 505[33] § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. 2016 , poz. 623).
 
Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w L. postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 r., II Cz 1706/15:

„I. Czy posiedzenie, na którym następuje stwierdzenie braku podstaw do wydania nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym i przekazanie sprawy sądowi właściwości ogólnej pozwanego, stosownie do art. 505[33]§ 1 k.p.c., jest posiedzeniem, »na które sprawa została skierowana«, w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 623);
a w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej:
II. czy w razie cofnięcia pozwu po uzupełnieniu przez powoda opłaty od pozwu w trybie art. 505[37]§ 1 k.p.c., a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu i przed rozpoczęciem kolejnego posiedzenia, powodowi przysługuje zwrot całej opłaty uzupełniającej, o której mowa w art. 505[37] § 1 k.p.c.?”
 
Sąd Najwyższy wskazał, że w toku postępowania przed Sądem drugiej instancji nastąpiła zmiana stanu prawnego, ale niemająca znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, gdyż reguły intertemporalne do spraw wszczętych przed wejściem w życie nowych przepisów nakazywały stosować przepisy dotychczasowe.

Sąd Najwyższy uznał, że pojęcie „posiedzenie” na gruncie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 623) należy rozważać całościowo. Decydujące w niniejszej sprawie miało to, czy odpis pisma (pozwu) został wysłany pozwanym, a to nie miało miejsca.  Jeśli nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty, to pismo doręcza się tylko powodowi, nie zarządza się wysłania odpisu pisma pozwanemu. Dlatego też cofnięcie pozwu nastąpiło tak jak przewiduje to art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b u.k.s.c.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 grudnia 2016 r., godz. 10:47
Przejdź do początku