Komunikaty o sprawach

W grudniu Sąd Najwyższy rozpozna kasację w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego

14 października 2016 r.

​IV KK 192/16

Na dzień 6 grudnia 2016 roku Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozpoznania kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, który stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej Romana Polańskiego.

Prokurator w kasacji, która wpłynęła do SN w maju br. podnosi m.in. zarzut naruszenia przepisów prawa karnego procesowego, polegający na „zaniechaniu dostatecznego wyjaśnienia istotnych i mających znaczenie dla rozstrzygnięcia okoliczności odnoszących się do stosowanej w prawie amerykańskim instytucji tzw. plea bargaining oraz kwestii marching orders, a nadto na ocenieniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób dowolny i wybiórczy, zbyt jednostronnie na korzyść Romana Polańskiego, nadto w sposób wewnętrznie sprzeczny”.

Prokurator w kasacji wskazuje, że powyższe naruszenie doprowadziło do bezpodstawnego uznania przez sąd, iż zachodzi uzasadniona obawa, że w USA może dojść do naruszenia wolności i praw osoby wydanej, pomimo jednoczesnego uznania, że kara ujęta w zawartej ugodzie została w rzeczywistości wykonana poprzez areszt tymczasowy i areszt domowy w Szwajcarii.

W kasacji podniesiono także zarzut naruszenie przepisów umowy między Polską a USA o ekstradycji w związku z przepisami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W ocenie prokuratora „Sąd Okręgowy wyraził błędny pogląd, że upływ okresu przedawnienia karalności przestępstwa ekstradycyjnego na gruncie prawa polskiego, statuuje określony w art. 7 EKPC zakaz retroaktywności działania prawa, stanowiący bezwzględną przeszkodę wydania Romana Polańskiego do USA, w sytuacji gdy karalność tego przestępstwa na gruncie prawa amerykańskiego nie uległa przedawnieniu”.

Prokurator Generalny wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie.

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 30 października 2015 r. stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej obywatela polskiego i francuskiego Romana Polańskiego.

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2014 roku Departament Sprawiedliwości USA wystąpił o ekstradycję przebywającego w Polsce Romana Polańskiego. W styczniu 2015 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie wystąpił do Sądu Okręgowego z wnioskiem o wydanie, postanowienia o prawnej dopuszczalności, wydania Romana Polańskiego stronie Amerykańskiej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 października 2016 r., godz. 10:41
Przejdź do początku