Komunikaty o sprawach

Zastosowanie instytucji skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego

1 sierpnia 2016 r.

IV KZ 39/16​

​W dniu 28 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu w Izbie Karnej, po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt IV KZ 39/16, postanowił, że przepisy Rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego, wprowadzone ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437), wprowadzające instytucję skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego, mają zastosowanie jedynie w sprawach, w których akt oskarżenia został wniesiony po dniu 30 czerwca 2015 r. W pozostałych sprawach skarga taka nie przysługuje, a jej wniesienie powinno wywołać jedynie czynność administracyjną prezesa sądu odwoławczego, sprowadzającą się do poinformowania strony o braku możliwości wniesienia takiej skargi. Czynność taka nie podlega zaskarżeniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
1 sierpnia 2016 r., godz. 13:23
Przejdź do początku