Komunikaty o sprawach

Wygaśnięcie legitymacji biernej osoby, która przeniosła posiadanie rzeczy w toku sprawy

29 czerwca 2016 r.

III CZP 25/16​

​W dniu 29 czerwca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 25/16 podjął uchwałę następującej treści:

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę.

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy:

„Czy przeniesienie przez pozwanego, który samowolnie naruszył posiadanie powoda, posiadania nieruchomości, której dotyczy spór, na osobę trzecią dokonane po dacie zawisłości sporu skutkuje utratą legitymacji biernej w sprawie o przywrócenie naruszonego posiadania?”

W niniejszej sprawie posiadanie nieruchomości zostało przeniesione po doręczeniu odpisu pozwu.

Sąd Najwyższy wskazał, że sprawy o naruszenie posiadania sąd rozpoznaje w postępowaniu odrębnym, badając jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego (art. 478 k.p.c.).

Ponadto zgodnie z art. 344 § 1 k.c. pozew o ochronę posiadania  może być kierowany przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 czerwca 2016 r., godz. 10:28
Przejdź do początku