Wykaz pytań prawnych do TK oraz pytań prejudycjalnych do TSUE skierowanych przez Sąd Najwyższy

 • 17/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NKRS 87/22
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 15 grudnia 2022 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: 1. na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej również: „Konstytucja RP”) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania prz
 • 16/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NSNc 552/21
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 16 listopada 2022 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: I. na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytań prawnych: 1. Czy przepisy dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie n
 • 15/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NSK 36/21
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 15 grudnia 2021 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: I. na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytania prawnego: „Czy artykuł 20 ust. 2 w związku z artykułem 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu
 • 14/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NSNc 435/21
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 22 grudnia 2021 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: I. na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytań prawnych: „1. Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi i art. 5 ust. 1-3 Traktatu o Unii
 • 13/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NSNc 260/21
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 17 listopada 2021 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: I. na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem rozpatrzenie pytań prawnych: „1. Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w związku z ar
 • 12/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NKRS 76/21
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 20 października 2021 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: I. na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytań prawnych: „1. Czy art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej sprzeci
 • 11/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: I NSW 14/18
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 6 grudnia 2018 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
  Treść pytania: I. na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072) i art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia Trybunałowi Konstytucyjnemu następu
 • 10/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: III CZP 43/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 23 września 2022 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie w
 • 9/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: IV CO 55/20
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 28 lipca 2020 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy art. 441 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) w zakresie, w jakim nie określa wiążących Sąd Najwyższy kryteriów oznaczenia sądu równorzędnego, jest zgodny z
 • 8/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: IV CO 50/19
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 11 marca 2019 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy art. 45 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w zakresie, w jakim: 1) wyklucza stwierdzenie niewłaściwości sądu w razie oznaczenia przez Sąd Najwyższy sądu, prze
 • 7/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CO 108/19
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 21 listopada 2019 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: I. Czy art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm., dalej: k.p.c.) w zakresie, w jakim sąd rozpoznający wniosek o wyłączenie, złożony przez osobę powołaną do pełnienia urzędu na stanow
 • 6/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: III CZP 25/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 2 września 2021 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: 1) czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) należy interpreto
 • 5/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 1524/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 26 maja 2022 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy w świetle art. 47 Karty Praw Podstawowych w zw. z art. 19 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej środek zaskarżenia znany niektórym systemom prawa Państw Członkowskich UE, w postaci możliwości żądania wznowienia postępowania, które zostało zak
 • 4/2022

  Status: w trakcie
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 957/22
  Rodzaj pytania: pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 4 listopada 2021 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy: 1) art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.), rozumiany w ten sposób, że sąd rozpoznający środek odwoławczy od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosku o przedstawienie
 • 3/2022

  Status: zakończony
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 12/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 29 grudnia 2020 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przyjęciu wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny w postaci zniszczenia towarów odnos
 • 2/2022

  Status: zakończony
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 8/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 22 września 2020 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006
 • 1/2022

  Status: zakończony
  Sygnatura sprawy w SN: II CSKP 5/22
  Rodzaj pytania: pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  Data orzeczenia, którym zadano pytanie: 17 września 2020 r.
  Izba Sądu Najwyższego: Izba Cywilna
  Treść pytania: Czy w świetle brzmienia i celu art. 7 ust. 1 lit. b dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. U
Przejdź do początku