Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

W Sądzie Najwyższym prowadzone są, z podziałem na poszczególne Izby Sądu, następujące repertoria:


Izba Cywilna:

 • CSK - dla spraw przedstawionych ze skargą kasacyjną;
 • CSKP - dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do rozpoznania;
 • CNP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • CNPP - dla spraw, w których skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia została przyjęta do rozpoznania;
 • CZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego;
 • CZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem;
 • CA - dla spraw przejętych do rozpoznania apelacji;
 • CN - dla spraw o unieważnienie prawomocnego orzeczenia;
 • CO - dla pozostałych spraw.Izba Karna:

 • KK - dla spraw przedstawionych z kasacją;
 • KZP - dla spraw przedstawionych celem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego;
 • KZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem;
 • KS - dla skarg na wyrok sądu odwoławczego;
 • KA - dla spraw przyjętych do rozpoznania apelacji;
 • KO - dla pozostałych spraw.Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 • PSK - dla spraw z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej oraz rejestrowych przedstawionych ze skargą kasacyjną;
 • PSKP - dla spraw z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej oraz rejestrowych przedstawionych ze skargą kasacyjną, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania;
 • PZ - dla spraw z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej i rejestrowych przedstawionych z zażaleniem;
 • PA - dla spraw z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej i rejestrowych przejętych do rozpoznania apelacji;
 • PN - dla spraw z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej i rejestrowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia;
 • USK - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą kasacyjną;
 • USKP - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych ze skargą kasacyjną, w których przyjęto skargę kasacyjną do rozpoznania;
 • UZ - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przedstawionych z zażaleniem;
 • UA - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych przejętych do rozpoznania apelacji;
 • UN - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych o unieważnienie prawomocnego orzeczenia;
 • PZP - dla zagadnień prawnych dotyczących prawa pracy;
 • UZP - dla zagadnień prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 • PUNP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • PUNPP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w których skarga została przyjęta do rozpoznania;
 • PUO - dla pozostałych spraw.


Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:

 • NSK - dla spraw ze skarg kasacyjnych, w tym z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 • NSKP - dla spraw, w których skargę kasacyjną przyjęto do rozpoznania;
 • NSNk - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych dotyczących orzeczeń wydanych z bezpośrednim lub odpowiednim zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym także odnoszących się do orzeczeń wydanych przez sądy wojskowe;
 • NSNc - dla spraw ze skarg nadzwyczajnych w pozostałych sprawach;
 • NZP - dla spraw przedstawionych z zagadnieniem prawnym;
 • NP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • NPP - dla spraw przedstawionych ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, w których skarga została przyjęta do rozpoznania;
 • NZ - dla spraw przedstawionych z zażaleniem;
 • NSW - dla spraw wyborczych (dotyczących protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum);
 • NSP - dla spraw ze skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym;
 • NKRS - dla spraw z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa;
 • NWW - dla spraw z wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo o oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, obejmujących zarzut braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego;
 • NO - dla pozostałych spraw.Izba Dyscyplinarna: 

 • DOW (symbole dodatkowe sn, s, p) - dla spraw przedstawionych z odwołaniem od wyroków i orzeczeń sądów dyscyplinarnych w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury, rozpatrywanych na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ustawy z dnia Tl lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze;
 • DK (symbole dodatkowe: a, r, n, k) - dla spraw przedstawionych z kasacją od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. - o radcach prawnych, ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawy z dnia 22 marca 2018 r. - o komornikach sądowych;
 • DSG (symbole dodatkowe sn, s, p, k, a, r, n) - dla spraw przedstawionych ze skargą na orzeczenie sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania oraz dla spraw ze skargi o wznowienie postępowania w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • DI (z dodatkowymi symbolami sn, s, p) - dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądu powszechnego, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • DIZ (symbole dodatkowe sn, s, p) - dla spraw przedstawionych z zażaleniem na uchwałę w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • DSK (symbole dodatkowe sn, s, p) - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Sąd Najwyższy;
 • DIO (symbole dodatkowe sn, s, p) - dla zażaleń na zarządzenie Prezesa Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • DPU - dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego;
 • DPUA - dla spraw przedstawionych z apelacją w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego;
 • DZP - dla spraw przedstawionych z zagadnieniem prawnym;
 • DPI (symbole dodatkowe sn, s, p) - dla zarządzeń Prezesa Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • DO - dla pozostałych spraw.


Oddział Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi repertoria oznaczone literami:

 • OOIN-KT - dla spraw związanych z rozstrzygnięciem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spraw z zachowaniem obowiązku tajemnicy informacji niejawnych albo odmowy zezwolenia na udostępnienie dokumentów lub materiałów objętych informacją niejawną w związku z toczącym się postępowaniem;
 • PKz. - dla spraw związanych z zażaleniem na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli działań operacyjno - rozpoznawczych organów ścigania wynikających z ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 687) i ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431).


Sekretariat Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

 • RD - dla spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego wszczętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego.


Biuro Studiów i Analiz:

 • BA - dla analiz opracowywanych w Biurze,
 • BSA - dla spraw bieżących,
 • DP - dla opiniowania projektów aktów prawnych,
 • ZP - dla wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dotyczących zagadnień prawnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.Udostępnianie danych

Udostępnianie danych zawartych w wyżej wymienionych rejestrach:


Zasoby archiwalne

Udostępnianie zasobów archiwalnych regulują:

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rak Michał
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 stycznia 2021 r., godz. 14:23
Przejdź do początku