Zagadnienia prawne

 • I UZP 4/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 lutego 2014 r.

  ​1. Czy w postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wydanej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 lub 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r.nr 167 poz. 1322 ze zm.), sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy?

  2. Czy pracodawca jest zainteresowanym w postępowaniu o przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z wypadkiem przy pracy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r.

  I. ​W postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.);

  II. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I UZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 9 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 11 lutego 2014 r.

  Czy likwidator spółdzielni ponosi odpowiedzialność za składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 116a ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 749) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 205, poz. 1585)?​

  I-UZP-0003_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r.

  Likwidator spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności za zaległości składkowe tej spółdzielni na podstawie art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 6 lutego 2014 r.

  Czy sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej dochodzącego odszkodowania i innych roszczeń majątkowych o świadczenie pieniężne z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu, zachowań "mobbingowych", naruszenia dóbr osobistych w jednostce organizacyjnej, w której pełni lub pełnił służbę?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2014 r.

  Sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek działań dyskryminacyjnych i mobbingowych w jednostce organizacyjnej, w której pełni lub pełnił służbę (art 111a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I UZP 2/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 3 grudnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014 r.

  ​Czy na podstawie art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) dopuszczalne jest pominięcie w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającej odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości składkowe spółki wskazania, że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, co do których zostały wydane odrębne decyzje?

  I-UZP-0002_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2014 r.

  Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości składkowe spółki nie musi zawierać wskazania, że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, co do których zostały wydane odrębne decyzje (art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 4/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 18 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 lutego 2014 r.

  Czy art. 25(1) k.p. w zw. z art. 15 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081), uwzględniając treść klauzuli 5 załącznika do Dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 3, s. 368, ma zastosowanie w przypadku, w którym kolejne umowy o pracę na czas określony były zawierane przed dniem 1 maja 2004 r., natomiast ostatnia z nich nawiązana została już po tej dacie?​

  I-PZP-0004_13_p.pdfPostanowienie SN (sygn. akt I PK 77/13)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r.

  Przepis art. 25(1) § 1 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) nie ma zastosowania w przypadku, w którym kolejne umowy o pracę na czas określony były zawierane przed dniem 1 maja 2004 r., natomiast następna taka umowa została zawarta już po tym dniu (art. 15 powołanej ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 stycznia 2014 r.

  ​Czy organ rentowy wypłacając emerytury zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 roku sygn. akt K 2/12 (ogłoszonym w dniu 22 listopada 2012 roku w Dzienniku Ustaw z 2012 roku poz. 1285 ) , ktorych wypłatę wstrzymano od 1 pażdziernika 2011 roku , obowiązany jest również do wypłaty odsetek - stosownie do art. 85 ust 1 ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( tj. Dziennik Ustaw z 2009 roku nr 205 poz. 1585 ze zm.)?

  III-UZP-0003_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Dnia 10 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • II PZP 1/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 5 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 lutego 2014 r.

  Czy w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy istnieje możliwość zawarcia umowy o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego, tj. czy istnieje w tych sprawach możliwość zawarcia tzw. umowy prorogacyjnej (prorogatio fori) określonej w art. 46 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., 43, poz. 296 ze zm.)?​

  Dnia 13 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III PZP 6/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 5 grudnia 2013 r.

  ​Czy początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, w części obciążającej ubezpieczonego, należy liczyć od daty faktycznej zapłaty tych składek przez płatnika, czy też od daty wymagalności składek tj. ustawowego terminu ich płatności, w sytuacji gdy obowiązek płatnika składek został stwierdzony po upływie ustawowego terminu płatności składek?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r.

  Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne k.c.), będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 7/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 8 października 2013 r.
  Data orzeczenia: 4 grudnia 2013 r.

  ​Czy przy ustalaniu kapitału początkowego zgodnie z art. 174 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) można zastosować przelicznik, o którym mowa w art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r.

  Do przebytych okresów składkowych przyjmowanych przy ustalaniu kapitału początkowego (art. 174 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie stosuje się przelicznika zatrudnienia  na kolei, o którym mowa w art. 43 ust. 2 powołanej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 29 lipca 2013 r.
  Data orzeczenia: 4 października 2013 r.

  Czy w wypadkach zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony, przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, po upływie okresu na jaki umowa została zawarta i po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia nauczyciela do pracy wskutek uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę została rozwiązania z upływem okresu wskazanego w umowie nauczyciel może skutecznie domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 kpc, czy też powinien wzruszyć skutki bezprawnego działania pracodawcy przez zgłoszenie roszczenia opartego na art. 56 kp w związku z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela?​

  I-PZP-0003_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r.

  W wypadku zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia go do pracy wskutek błędnego uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki była zawarta, nauczyciel może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 5/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 czerwca 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

  1. czy określonej w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej Dz. U. 2010. 79. 253 pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, można dochodzić przed sądem powszechnym (czy ma charakter roszczeniowy czy uznaniowy), w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: czy w przepisach tych określony jest termin, w którym powinny być rozstrzygane wnioski funkcjonariuszy Służby Więziennej o przyznanie ww. pomocy finansowej, w szczególności czy ma w tym przypaqdku zastosowanie art. 455 Kodeksu cywilnego,

  2.kto powinien być stroną pozwaną w procesie z powództwa funkcjonariusza Służby Więziennej w sprawie o złożenie oświadczenia woli w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

  Funkcjonariusz Służby Więziennej może skutecznie dochodzić przed sądem pracy zasądzenia od Skarbu Państwa - właściwego Zakładu Karnego odpowiedniej kwoty tytułem pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli mimo spełnienia ustawowych przesłanek jej uzyskania i złożenia stosownego wniosku nie została mu ona niezwłocznie wypłacona (art. 184 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm. i art. 455 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 6/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 10 czerwca 2013 r.
  Data orzeczenia: 16 października 2013 r.

  ​Czy okres zasadniczej służby wojskowej podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)?

  II-UZP-0006_13_p.pdfPostanowienie SN (Sygn. akt II UK 349/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2013 r.

  Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) zalicza się – na warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 4/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 4 czerwca 2013 r.
  Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

  ​1. czy funkcjonariusz Służby Więziennej może dochodzić przed sądem powszechnym pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, określonej w przepisach art. 184 i 185 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r Nr 79, poz. 523 ze zm.), przed wydaniem decyzji przez dyrektora jednostki Służby Więziennej o przyznaniu tej pomocy (czy pomoc ta przed wydaniem decyzji przez dyrektora jednostki ma charakter roszczeniowy czy uznaniowy),

  2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: w jakim terminie powinny być wydawane decyzje dyrektora o przyznaniu opisanej wyżej pomocy finansowej funkcjonariuszom Służby Więziennej (dzień wydania decyzji rozpoczyna bieg dwuletniego terminu do wypłaty należności z tego tytułu, wynikający z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 147, poz. 986)

  3. kto powinien być stroną pozwaną w procesie toczącym się przed sądem pracy z powództwa funkcjonariusza Służby Więziennej w sprawach wymienionych w art 220 ustawy o Służbie Więziennej

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

  Funkcjonariusz Służby Więziennej może skutecznie dochodzić przed sądem pracy zasądzenia od Skarbu Państwa - właściwego Zakładu Karnego odpowiedniej kwoty tytułem pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli mimo spełnienia ustawowych przesłanek jej uzyskania i złożenia stosownego wniosku nie została mu ona niezwłocznie wypłacona (art. 184 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm. i art. 455 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 5/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 24 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 4 lipca 2013 r.

  ​Czy Sąd powszechny jest właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji administracyjnej odmawiającej wszczęcia z urzędu postępowania (na podstawie art. 83 a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t. jedn. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w sprawie unieważnienia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu społecznemu i wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, od których nie zostało złożone odwołanie od właściwego Sądu powszechnego?

  Dnia 4 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • I PZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 20 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 3 września 2013 r.

  ​Czy pracownicy jednoosobowej spółki gminy powstałej przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45 poz. 236) w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, w stosunku do którego rada gminy przed dniem 30 czerwca 1997 r. dokonała wyboru organizacyjno-prawnej formy, zachowują prawo wyboru swoich przedstawicieli do rady nadzorczej tej spółki, w trybie art. 18 ust. 3 w/w ustawy?

  Dnia 3 września 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III UZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 2 lipca 2013 r.

  ​Czy w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.), okres co najmniej 6-ciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, warunkujący nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego, powinien przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2013 r.

  Ookres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 170) nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych  w art. 2 ust. 1 tej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 maja 2013 r.
  Data orzeczenia: 2 lipca 2013 r.

  Czy okres zatrudnienia uprawnionych pracowników w spółce wydzielonej ze spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego podlega wliczeniu do stażu pracy od którego zależy ilość należnych im akcji (art. 36 w związku z art. 38B ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity z 2013 r., poz. 216.)?​

  Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III PZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 12 kwietnia 2013 r.
  Data orzeczenia: 5 czerwca 2013 r.

  ​Czy sprawa, w której rozpoznaje się żądanie o dopuszczenie do pracy, przy braku równoczesnego żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, winna być rozpoznana w składzie jednego sędziego zgodnie z treścią przepisu art. 47 § 1 k.p.c?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r.

  Powództwo pracownika o dopuszczenie do pracy, dochodzone przeciwko pracodawcy negującemu istnienie stosunku pracy, sąd rozpoznaje w składzie określonym w art. 47 § 2 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I UZP 1/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 7 maja 2013 r.

  ​Czy w sprawie o określenie wysokości zobowiązania z tytułu składek i odsetek - po myśli przepisu art. 44 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 205 poz. 1585 ze zm.) - wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym winna być ustalona na podstawie § 6 rozporządzenia z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163 poz. 1349 ze zm.), czy też na podstawie innego przepisu tego rozporządzenia?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2013 r.

  ​W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczącej odwołania od decyzji organu rentowego, stwierdzającej zobowiązanie do zapłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i odsetek za zwłokę w określonych w tej  decyzji kwotach, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym powinno być ustalone na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.).

 • I PZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 7 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2013 r.

  ​Czy złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu ( art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) stanowi przeszkodę do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?

  I-PZP-0001_13_p.pdfUzasadnienie postanowienia SN (sygn. akt I PK 227/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r.

  Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 4/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 7 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 4 lipca 2013 r.

  Czy ubezpieczonemu ur. przed 31.12.1948 r., mającemu ustalone-po 31.12.2008 r.-prawo do emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dn. 31.12.2008 r.-prawo do emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2009, nr 153, poz. 1227), którego wypłata była zawieszona z uwagi na dalsze zatrudnienie i wysokość osiąganego przychodu i występującemu o emeryturę na podstawie art. 27 powołanej wyżej ustawy również po dniu 31.12.2008 r. (w sytuacji, gdy po ukończeniu 65 roku życia wnioskodawca nadal kontynuuje zatrudnienie), przysługuje prawo do obliczenia wysokości emerytury z art. 27 FUS na podstawie art. 55 tej ustawy?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2013 r.

  Ubezpieczony urodzony przed dniem 31 grudnia 1948 r., który po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuował ubezpieczenie i wystąpił o emeryturę po dniu 31 grudnia 2008 r., ma prawo do jej wyliczenia na podstawie art. 26 w związku z art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.), niezależnie od tego czy wcześniej złożył wniosek o emeryturę w niższym wieku emerytalnym lub o emeryturę wcześniejszą.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 7 marca 2013 r.
  Data orzeczenia: 9 maja 2013 r.

  Czy małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury wojskowej przysługuje prawo do wypłaty wstrzymanego świadczenia w związku z zaginięciem uprawnionego za okres do dnia jego śmierci?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r.

  ​W razie śmierci osoby uprawnionej do emerytury wojskowej, której wstrzymano wypłatę świadczenia z powodu zaginięcia, prawo do wstrzymanego świadczenia za okres do dnia śmierci przysługuje jej małżonkowi (art. 46 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.).

  II-UZP-0003-13.pdfUzasadnienie

 • III UZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 13 lutego 2013 r.
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie - obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy odpowiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (tekst jedn. Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?​

  Uzasadnienie Wniosku (III UZP 7/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w macierzystym zakładzie pracy w wymiarze równym liczbie nieudzielonych w czasie zatrudnienia za granicą dni wolnych od pracy, przewidziany w § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (jednolity tekst: Dz.U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 ze zm., od dnia 10 lipca 1990 r. § 10 ust. 4 tego rozporządzenia, jednolity tekst: Dz.U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259 ze zm.), nie stanowi okresu składkowego przewidzianego w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

 • II UZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013 r.

  ​Czy czynności aplikanta adwokackiego realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) wykonywane w celu przygotowania do zawodu adwokata wchodzą - w rozumieniu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) - "w zakres" działalności gospodarczej wykonywanej w ramach zawodu adwokata?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na postawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), także wówczas gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń Społecznych).

  II-UZP-0002_13.pdfUzasadnienie

 • III SPZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 15 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 28 marca 2013 r.

  ​Czy sąd oceniając naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki powinien badać tok całego postępowania sądowego, czy też rozpatrując skargę strony w powyższym zakresie, może ograniczyć ocenę naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, tylko do etapu postępowania w którym strona złożyła skargę (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki)?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013 r.

  W postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżącego odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie tego postępowania skarga została wniesiona (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 1/13

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 11 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013 r.

  ​Czy zachodzi nieważność postępowania wynikającą z nienależytego umocowania pełnomocnika spółki akcyjnej (art. 379 pkt 2 kpc) w sytuacji gdy odwołującym się od decyzji stwierdzającej odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest prezes zarządu tejże Spółki, który występuje jednocześnie w sprawie jako reprezentant osoby prawnej (spółki akcyjnej - art. 379 § 1 k.s.h.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

  Członek zarządu spółki akcyjnej odwołujący się od decyzji stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości składkowe nie może reprezentować tej spółki występującej w sprawie w charakterze zainteresowanej (art. 379 § 1 k.s.h.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 11 stycznia 2013 r.
  Data orzeczenia: 28 marca 2013 r.

  Czy zniesienie jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przekazanie ich zadań innym jednostkom organizacyjnym administracji publicznej, posiadającym własne zasoby kadrowe wystarczające do wykonania przekazanych zadań, stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) k.p.?​

  III-PZP-0001_13_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013 r.

  Zniesienie jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu administracji publicznej i przekazanie tych zadań innej jednostce, posiadającej własne zasoby kadrowe wystarczające do ich wykonania, nie stanowi przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) § 1 k.p.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 11 stycznia 2013 r.

  ​Czy zniesienie jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przekazanie ich zadań innym jednostkom organizacyjnym administracji publicznej, posiadającym własne zasoby kadrowe wystarczające do wykonania przekazanych zadań, stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) k.p.?

Przejdź do początku