Zagadnienia prawne

 • III UZP 7/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 18 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2013 r.

  Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie - obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy odpowiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (tekst jedn. Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

  III-UZP-0007_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  ​Sąd Najwyższy postanowił przekazać przedstawione zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

 • III UZP 6/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 6 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 7 lutego 2013 r.

  ​Czy ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 nr 167, poz. 1322_ obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy przed rozpoczęciem pracy, czy też te zdarzenia należy uznawać za objęte ochroną z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 nr 153, poz. 1227)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r.

  Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( jednolity tekst : Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy, także przed rozpoczęciem  wykonywania pracy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 3/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 grudnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 6 lutego 2013 r.

  ​Czy strony umowy o pracę wykonywanej za granicą mogły ustalić, że kwoty zapłaconego przez pracodawcę podatku od wynagrodzenia nie stanowiły części wynagrodzenia pracownika, a zwrot nadpłaconego podatku nie stanowił świadczenia należnego pracownikowi z tytułu stosunku pracy?

  Dnia 6 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • II PZP 7/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 30 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

  ​Czy zawarte w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) sformułowanie: "i na tych samych zasadach" odnosi się do okresu mianowania, czy też do wszystkich warynków pracy i płacy, do których wskazani w tym przepisie pracownicy nabyli prawo pod rządami ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r.

  Pracownicy, o których mowa w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), niebędący nauczycielami akademicki, nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym tym nauczycielom.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 5/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 19 listopada 2012 r.

  ​Czy ostateczny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 września 2009 roku (Nr 10373/05) - stwierdzający naruszenie art. 1 protokołu pierwszego do Konwencji sporządzonego w Paryżu, dnia 20 marca 1952 roku, Dz. U. 1995 Nr 36, poz. 175 - uzasadnia, w analogicznej sprawie, odmowę uchylenia wcześniejszej decyzji przyznającej emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki (Ewk), którą, w trybie art. 114 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, negatywnie zweryfikował Zakład Ubezpieczeń Społecznych?  

  III-UZP-0005_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

 • II PZP 6/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

  Czy pojęcie "tytuł prawny do lokalu miszkalnego lub domu" użyte w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) obejmuje także umowę najmu w rozumieniu art. 659 kc zawartą pomiędzy funkcjonariuszem Służby Więziennej a osobami fizycznymi?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r.

  Pojęcie "tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu" użyte w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) obejmuje także umowę najmu w rozumieniu art. 659 § 1 k.c. zawartą między funkcjonariuszem Służby Więziennej a osobami fizycznymi.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 5/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 14 listopada 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

  Czy reguły wynagradzania i przyznawania odpraw zawarte w ustawie z dia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000, Nr 26, poz. 306 z późń. zm.) mają wprost zastosowanie do osób objętych przepisami tej ustawy w związku z przekształceniem podmiotowym pracodawcy w trakcie trwania ich stosunku pracy, czy też wymagają uprzedniego wypowiedzenia warunków płacy na postawie art. 42 k.p.?

  Dnia 18 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III SZP 1/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 13 listopada 2012 r.

  ​Czy dla potrzeb ustalenia wysokości kwot na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, o których mowa w art. 44 i art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 ze zm.) w przypadku, gdy wysokość korekty rocznej jest obliczana za okres obejmujący niepełny rok kalendarzowy tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2008 r., może mieć zastosowanie regulacja przewidziana w art. 33 ust. 3 tej ustawy, a nadto - czy koszt wytworzenia jednej megawatogodziny przez danego wytwórcę obejmuje także kwotę podatku akcyzowego?

 • III PZP 7/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 26 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​Jaki skutek wywołuje nieprzekazanie przez organizację związkową w terminie określonym art. 25(1) ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji?

  III-PZP-0007_12_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  ​Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 4/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 2 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2013 r.

  ​Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 k.p.?

  II-PZP-0004_12_p.pdfPostanowienie SN z dnia 2.10.2012 r. (Uzasadnienie wniosku)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r.

  Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. nie podlega ochronie przewidzianej w art. 87 § 1 k.p.

  Uchwała została podjęta przy 2 zdaniach odrębnych.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 3/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 1 października 2012 r.
  Data orzeczenia: 7 grudnia 2012 r.

  ​Czy wypowiedzenie umowy o pracy zawartej na czas nieokreślony z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji przez radę nadzorczą, powinno być poprzedzone przewidzianym w art. 38 kodeksu pracy trybem konsultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, której członkiem jest ten pracownik?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2012 r.

  Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji, powinno być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p. i art. 52 § 2 Prawa spółdzielczego).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 27 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 2 października 2012 r.

  ​1. Czy w postępowaniu sądowym, w którym powód dochodzi odszkodowania z art. 55 § 1 [1] k.p., skuteczne zgłoszenie przez pozwanego zarzutu potrącenia (art. 498 § 1 k.c.) nie jest możliwe z uwagi na art. 505 pkt. 4 k.c. w związku z art. 87 § 1 k.p. i art. 300 k.p.?

  2. Czy ochronie z art. 87 § 1 k.p. podlega tylko wynagrodzenie za pracę, czy także odszkodowanie z art. 55 § 1 [1] k.p.?

  ​Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozprawę i przedstawił powiększonemu składowi Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:
  "Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 k. p.?".

 • I PZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 5 października 2012 r.

  Czy przepis art. 62 ust. 1 ed ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 jednolity tekst ze zm.) pozwalający na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej (tj. do pięcioletniego okresu wynikającego z art. 62 ust. 1 eb w/w ustawy) należy interpretować w ten sposób, że pozwala on na zaliczenie okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, w którym to okresie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce przyznane w dniu 1 stycznia 2009 r., a więc okresu od 1 stycznia 2009 r. do upływu 5 lat czy też pozwala na zaliczenie również okresu przypadającego bezpośrdnio przed dniem 1 stycznia 2009 r., w którym prokurator prokuratury rejonowej uzyskiwał na stanowisku bezpośrednio niższym wynagrodzenie w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r.

  ​Przepis art. 62 ust. 1ed ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) pozwala na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej okresu pracy na stanowisku bezpośrednio niższym w prokuraturze rejonowej od dnia 1 stycznia 2009 r.

  I-PZP-0002_12.pdfUzasadnienie

 • III PZP 6/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 9 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 listopada 2012 r.

  ​Czy nieudzielenie, z powołaniem się na zasady przetwarzania ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę na podstawie art. 30 ust. 2(1) zd. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony zwalnia pracodawcę z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (art. 30 ust. 2(1) zd. 2 ustawy o związkach zawodowych?

  III-PZP-0006_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.

  Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r . Nr 79, poz. 854 ze zm.; art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 1/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 3 sierpnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 listopada 2012 r.

  ​Czy roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k. p., czy na podstawie art. 118 k. c. w związku z art. 471 k. c.?

  I-PZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku SN o rozpoznanie zagadnienia prawnego (Sygn. akt I PK 71/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.

  Roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.

  Uchwała zapadła przy 3 zdaniach odrębnych.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 4/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 17 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 3 października 2012 r.

  ​Czy emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153,poz.1227) ulega zwiększeniu na podstawie art.26a za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art.40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin(Dz.U.z 1977 r., Nr 32,poz.140)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2012 r.

  ​Emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) nie ulega zwiększeniu na podstawie art. 26a tej ustawy za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz.140 ze zm.).

  III-UZP-0004_12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III SW 4/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 11 lipca 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2012 r.

  ​1. Czy niezamieszczenie - zgodnie z wymogiem art. 204 § 7 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) - w wykazie poparcia dołączonym przez komitet wyborczy wyborców do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o jego utworzeniu, wszystkich danych służących identyfikacji wyborcy powoduje, iż tego rodzaju niepełna informacja lub uniemożliwiająca tę identyfikację, skutkuje niemożnością uznania wyborcy, którego te braki dotyczą, za osobę udzielającą poparcia utworzeniu danego komitetu wyborców ?

  2. Czy zakres przedmiotowy protestu wyborczego określają zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego jedynie te jego przepisy, które odnoszą się do wyodrębnionych faz procesu wyborczego w postaci głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów mających wpływ na wynik wyborów, czy też i przepisy dotyczące wcześniejszej fazy procesu wyborczego, odnoszące się do zgłaszania przez komitety wyborcze wyborców list kandydatów na posłów?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r.

  Podstawą protestu wyborczego może być naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących wydania przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczenia, o którym mowa w art. 210 § 3 tego Kodeksu, uprawniającego komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na posłów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców (art. 82 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego);

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  III-SW-0004_12.pdfUzasadnienie

 • III UZP 3/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 27 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 18 października 2012 r.

  ​Czy w sprawie, w której skutkiem ma być zmiana wysokości świadczeń gwarantowanych w systemie ubezpieczeń społecznych, wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 398(2) § 1 k.p.c.) ustala się wyłącznie na podstawie art. 22 k.p.c., czy także na podstawie art. 19 § 1 k.p.c. w związku z art. 21 k.p.c.?

  III-UZP-0003_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r.

  W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, której przedmiotem jest zmiana wysokości świadczenia powtarzającego się, wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 zdanie pierwsze i drugie k.p.c.) ustala się na podstawie art. 22 k.p.c. w odniesieniu do świadczeń przyszłych, a w odniesieniu do świadczeń zaległych na podstawie art. 19 § 2 k.p.c. W razie dochodzenia świadczeń przyszłych i zaległych stosuje się art. 21 k.p.c.

  Uchwała zapadła przy jednym zdaniu odrębnym.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 5/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 15 czerwca 2012 r.
  Data orzeczenia: 9 sierpnia 2012 r.

  ​1) czy umowa o pracę na czas określony zawierająca klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 01 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców ( Dz.U nr 125, poz. 1035 ze zm. ) na okres przekraczający 24 miesiące i tym samym naruszająca jej art.13 w zw. z art.35 ust 2 - dotknięta jej nieważnością o jakiej mowa w art.18 ust 2 kodeksu pracy,

  2) w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie : czy nieważność, o której mowa w punkcie 1 zachodzi tylko wówczas kiedy okres trwania umowy o pracę przekraczający 24 miesiące przypada po dniu wejścia w życie w/w ustawy,

  3) w razie pozytywnej odpowiedzi na w/w pytania: czy skutkiem uznania nieważności takiej umowy o pracę jest uznanie jej za umowę o pracę na czas nieokreślony (art.18§2 in fine kodeksu pracy ),

  4) w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 : czy umowa o pracę, o której mowa, może być uznana za nieważną w trybie art.58§1 kodeksu cywilnego w związku z art.300 kodeksu pracy i na mocy art.58§3 kodeksu cywilnego zastąpiona umową o pracę na czas nieokreślony, a jeżeli tak to od jakiego momentu.

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r.

  Umowa o pracę na czas określony zawarta przed dniem 22 sierpnia 2009 r.,  rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, choćby trwała ponad 24 miesiące po dniu 21 sierpnia 2009 r. ( art. 13 ust. 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. Nr 125, poz.1035 ze zm.).

  III PZP 5-12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III UZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 16 maja 2012 r.
  Data orzeczenia: 13 lipca 2012 r.

  ​Czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego o przyznaniu (odmowie przyznania) prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego z uwzględnieniem postanowień rozpozrądzeń wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego od pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty, Dz. U. UE L. nr 149, poz. 2 ze zm. oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 547/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalającego sposób stosowania Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. U. UE.L. nr 166, poz. 1 ze zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) właściwy miejscowo jest sąd miejsca siedziby organu rentowego jako jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa (art. 461 § 2(2) k.p.c.), czy sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy (art. 461 § 1 k.p.c.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

  ​W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego - jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonej przez Prezesa Zakładu jako właściwej w sprawach związanych z unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, o odmowie lub przyznaniu prawa do emerytury lub renty właściwy miejscowo jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od tej decyzji (art. 461 § 2 i 22 k.p.c.).

  III-UZP-0002_12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III PZP 4/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 26 kwietnia 2012 r.
  Data orzeczenia: 12 czerwca 2012 r.

  Czy w skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony strony reprezentowanej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego wchodzą koszty przejazdów  takiego pełnomocnika do sądu w celu wzięcia udziału w rozprawie?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2012 r.

  Celowe i niezbędne koszty przejazdu profesjonalnego pełnomocnika strony w celu wzięcia udziału w rozprawie wchodzą w skład kosztów procesu ( art. 98 § 1 i 3 k.p.c ).

  III-PZP-0004_12.pdfUzasadnienie

 • III PZP 3/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 20 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Czy odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej (art. 203 § 1 i art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zatrudnionemu w charakterze pracownika na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano niezgodnie z prawem, służy roszczenie o przywrócenie do pracy?

  III-PZP-0003_12_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)  nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.

  III PZP 3-12.pdfUzasadnienie uchwały

 • II PZP 1/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 10 lutego 2012 r.
  Data orzeczenia: 11 lipca 2012 r.

  Czy w sprawie z zakresu prawa pracy, orzeczenie o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia pieniężnego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie po jej przekazaniu do ponownego rozpoznania wskutek uwzględnienia skargi kasacyjnej, następuje wyłącznie na podstawie art. 398[15] § 1 zdanie ostatnie k.p.c. w związku z odpowiednio stosowanym art. 415 zdanie pierwsze k.p.c., czy też mają zastosowanie również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405-414 k.c.)?​

  II-PZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2012 r.

  ​Przepis art. 415 zdanie pierwsze w związku z art. 39815  § 1 k.p.c. nie stanowi materialnoprawnej podstawy roszczenia o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.

  II-PZP-0001_12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III PZP 2/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 17 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 21 marca 2012 r.

  ​Czy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa wyżej powołany przepis, czy też tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć takich nauczycieli określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę?

  III-PZP-0002_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2012 r.

  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę.

  III-PZP-0002_12.pdfUzasadnienie

 • III UZP 1/12

  Skład 7 sędziów
  Data wpływu: 9 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  Czy trzyletni termin z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), za który organ rentowy może żądaćzwrotu nienależnie pobranego świadczenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia, czy od daty wstrzymania wypłaty świadczenia?

  III-UZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  ​Trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), obejmuje okres do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia.

  III UZP 1-12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III PZP 1/12

  Skład 3 sędziów
  Data wpływu: 3 stycznia 2012 r.
  Data orzeczenia: 14 lutego 2012 r.

  ​1) czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach , łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do urlopu dla podratowania zdrowia;

  2) czy wymóg pozostawania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art.73§ 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela dotyczy roku szkolnego, w którym został złożony wniosek o udzielenie urlopu dla podratowania zdrowia, czy też całego co najmniej siedmioletniego okresu zatrudnienia.

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.

  1. Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole w pełnym wymiarze zajęć (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz  674 ze zm.),

  2. Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie 2.

  III-PZP-0001_12.pdfUzasadnienie

Przejdź do początku