Wydarzenia

Ustalono zasady wyznaczania sądu pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych sędziów

30 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 8/2022 Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej z dnia 30 marca 2022 r. zostały ustalone kryteria wyznaczania sądu właściwego do rozpoznania w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych. Zarządzenie przewiduje m.in. możliwość losowania właściwego sądu na wniosek strony.

Zgodnie z art. 110 § 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w sprawach dyscyplinarnych sędziów w pierwszej instancji orzekają sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych. Wyjątkiem są sprawy wskazane w § 1 pkt 1) lit. b) tego przepisu (dotyczące w szczególności przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego), które zostały zastrzeżone do właściwości Sądu Najwyższego. W pozostałych sprawach, ponieważ ustawowo od rozpoznania sprawy wyłączony jest sąd, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym, sąd dyscyplinarny właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy wyznacza Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 8/2022 Prezesa SN kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 marca 2022 r., godz. 15:57
Przejdź do początku