Wydarzenia

Informacje dotyczące transmisji z ogłoszenia orzeczenia w sprawie III CZP 11/21 - zagadnienia prawne przedstawione przez PPSN

10 maja 2021 r.

​Posiedzenie składu całej Izby Cywilnej dla rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych, wyznaczono na dzień 11 maja 2021 r. na godz. 10.00.

Sprawa została skierowana na posiedzenie niejawne, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie opinii publicznej oraz mediów Pierwszy Prezes SN może zarządzić publiczne ogłoszenie orzeczenia.

Transmisja z ogłoszenia orzeczenia przeprowadzona będzie przez Telewizję Polską, która udostępni również sygnał telewizyjny zainteresowanym mediom. Poniżej przekazujemy parametry do odbioru sygnału bezpłatnie, bez konieczności umieszczania logo, na podstawie sześcioletniej nieograniczonej terytorialnie licencji, bez możliwości udzielania dalszych sublicencji.


Dane do odbioru niezakodowanego sygnału satelitarnego


Niezależnie od powyższego, transmisja z ogłoszenia orzeczenia, zostanie przeprowadzona również na profilu Sądu Najwyższego na Facebooku.


Poniżej przypominamy treść zagadnień prawnych przedstawionych przez Pierwszego Prezesa SN wnioskiem z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Działając na podstawie art. 83 § 1 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 154) w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego następujących zagadnień prawnych:

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 maja 2021 r., godz. 17:32
Przejdź do początku