Najnowsze orzeczenia

Zawiera również pytania prawne rozpatrywane przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych do dnia 3 kwietnia 2018 r.
 • III PZP 6/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 5 grudnia 2013 r.

  ​Czy początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, w części obciążającej ubezpieczonego, należy liczyć od daty faktycznej zapłaty tych składek przez płatnika, czy też od daty wymagalności składek tj. ustawowego terminu ich płatności, w sytuacji gdy obowiązek płatnika składek został stwierdzony po upływie ustawowego terminu płatności składek?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r.

  Termin przedawnienia roszczenia pracodawcy (płatnika składek) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 i następne k.c.), będącego następstwem zapłaty przez niego składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w części, która powinna być przez nich finansowana, rozpoczyna bieg od dnia zapłaty tych składek przez pracodawcę.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 7/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 4 grudnia 2013 r.

  ​Czy przy ustalaniu kapitału początkowego zgodnie z art. 174 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) można zastosować przelicznik, o którym mowa w art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r.

  Do przebytych okresów składkowych przyjmowanych przy ustalaniu kapitału początkowego (art. 174 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie stosuje się przelicznika zatrudnienia  na kolei, o którym mowa w art. 43 ust. 2 powołanej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 6/13

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 16 października 2013 r.

  ​Czy okres zasadniczej służby wojskowej podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)?

  II-UZP-0006_13_p.pdfPostanowienie SN (Sygn. akt II UK 349/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2013 r.

  Czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1974 r.) zalicza się – na warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 4 października 2013 r.

  Czy w wypadkach zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony, przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela, po upływie okresu na jaki umowa została zawarta i po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia nauczyciela do pracy wskutek uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę została rozwiązania z upływem okresu wskazanego w umowie nauczyciel może skutecznie domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 kpc, czy też powinien wzruszyć skutki bezprawnego działania pracodawcy przez zgłoszenie roszczenia opartego na art. 56 kp w związku z art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela?​

  I-PZP-0003_13_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r.

  W wypadku zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia go do pracy wskutek błędnego uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki była zawarta, nauczyciel może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy (art. 189 k.p.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 3 września 2013 r.

  ​Czy pracownicy jednoosobowej spółki gminy powstałej przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45 poz. 236) w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, w stosunku do którego rada gminy przed dniem 30 czerwca 1997 r. dokonała wyboru organizacyjno-prawnej formy, zachowują prawo wyboru swoich przedstawicieli do rady nadzorczej tej spółki, w trybie art. 18 ust. 3 w/w ustawy?

  Dnia 3 września 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III PZP 5/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

  1. czy określonej w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej Dz. U. 2010. 79. 253 pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, można dochodzić przed sądem powszechnym (czy ma charakter roszczeniowy czy uznaniowy), w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: czy w przepisach tych określony jest termin, w którym powinny być rozstrzygane wnioski funkcjonariuszy Służby Więziennej o przyznanie ww. pomocy finansowej, w szczególności czy ma w tym przypaqdku zastosowanie art. 455 Kodeksu cywilnego,

  2.kto powinien być stroną pozwaną w procesie z powództwa funkcjonariusza Służby Więziennej w sprawie o złożenie oświadczenia woli w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

  Funkcjonariusz Służby Więziennej może skutecznie dochodzić przed sądem pracy zasądzenia od Skarbu Państwa - właściwego Zakładu Karnego odpowiedniej kwoty tytułem pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli mimo spełnienia ustawowych przesłanek jej uzyskania i złożenia stosownego wniosku nie została mu ona niezwłocznie wypłacona (art. 184 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm. i art. 455 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 4/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

  ​1. czy funkcjonariusz Służby Więziennej może dochodzić przed sądem powszechnym pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, określonej w przepisach art. 184 i 185 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r Nr 79, poz. 523 ze zm.), przed wydaniem decyzji przez dyrektora jednostki Służby Więziennej o przyznaniu tej pomocy (czy pomoc ta przed wydaniem decyzji przez dyrektora jednostki ma charakter roszczeniowy czy uznaniowy),

  2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: w jakim terminie powinny być wydawane decyzje dyrektora o przyznaniu opisanej wyżej pomocy finansowej funkcjonariuszom Służby Więziennej (dzień wydania decyzji rozpoczyna bieg dwuletniego terminu do wypłaty należności z tego tytułu, wynikający z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 147, poz. 986)

  3. kto powinien być stroną pozwaną w procesie toczącym się przed sądem pracy z powództwa funkcjonariusza Służby Więziennej w sprawach wymienionych w art 220 ustawy o Służbie Więziennej

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

  Funkcjonariusz Służby Więziennej może skutecznie dochodzić przed sądem pracy zasądzenia od Skarbu Państwa - właściwego Zakładu Karnego odpowiedniej kwoty tytułem pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeżeli mimo spełnienia ustawowych przesłanek jej uzyskania i złożenia stosownego wniosku nie została mu ona niezwłocznie wypłacona (art. 184 ust. 1 i art. 220 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm. i art. 455 k.c.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II UZP 5/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 4 lipca 2013 r.

  ​Czy Sąd powszechny jest właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji administracyjnej odmawiającej wszczęcia z urzędu postępowania (na podstawie art. 83 a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t. jedn. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w sprawie unieważnienia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu społecznemu i wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, od których nie zostało złożone odwołanie od właściwego Sądu powszechnego?

  Dnia 4 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • II UZP 4/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 4 lipca 2013 r.

  Czy ubezpieczonemu ur. przed 31.12.1948 r., mającemu ustalone-po 31.12.2008 r.-prawo do emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dn. 31.12.2008 r.-prawo do emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2009, nr 153, poz. 1227), którego wypłata była zawieszona z uwagi na dalsze zatrudnienie i wysokość osiąganego przychodu i występującemu o emeryturę na podstawie art. 27 powołanej wyżej ustawy również po dniu 31.12.2008 r. (w sytuacji, gdy po ukończeniu 65 roku życia wnioskodawca nadal kontynuuje zatrudnienie), przysługuje prawo do obliczenia wysokości emerytury z art. 27 FUS na podstawie art. 55 tej ustawy?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2013 r.

  Ubezpieczony urodzony przed dniem 31 grudnia 1948 r., który po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuował ubezpieczenie i wystąpił o emeryturę po dniu 31 grudnia 2008 r., ma prawo do jej wyliczenia na podstawie art. 26 w związku z art. 55 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.), niezależnie od tego czy wcześniej złożył wniosek o emeryturę w niższym wieku emerytalnym lub o emeryturę wcześniejszą.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 2 lipca 2013 r.

  ​Czy w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.), okres co najmniej 6-ciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, warunkujący nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego, powinien przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2013 r.

  Ookres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, określonego w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 170) nie musi przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych  w art. 2 ust. 1 tej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 2 lipca 2013 r.

  Czy okres zatrudnienia uprawnionych pracowników w spółce wydzielonej ze spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego podlega wliczeniu do stażu pracy od którego zależy ilość należnych im akcji (art. 36 w związku z art. 38B ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity z 2013 r., poz. 216.)?​

  Dnia 2 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • I PZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 26 czerwca 2013 r.

  ​Czy złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu ( art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) stanowi przeszkodę do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?

  I-PZP-0001_13_p.pdfUzasadnienie postanowienia SN (sygn. akt I PK 227/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r.

  Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 5 czerwca 2013 r.

  ​Czy sprawa, w której rozpoznaje się żądanie o dopuszczenie do pracy, przy braku równoczesnego żądania ustalenia istnienia stosunku pracy, winna być rozpoznana w składzie jednego sędziego zgodnie z treścią przepisu art. 47 § 1 k.p.c?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2013 r.

  Powództwo pracownika o dopuszczenie do pracy, dochodzone przeciwko pracodawcy negującemu istnienie stosunku pracy, sąd rozpoznaje w składzie określonym w art. 47 § 2 k.p.c.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 22 maja 2013 r.

  Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie - obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy odpowiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (tekst jedn. Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?​

  Uzasadnienie Wniosku (III UZP 7/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r.

  Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w macierzystym zakładzie pracy w wymiarze równym liczbie nieudzielonych w czasie zatrudnienia za granicą dni wolnych od pracy, przewidziany w § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (jednolity tekst: Dz.U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 ze zm., od dnia 10 lipca 1990 r. § 10 ust. 4 tego rozporządzenia, jednolity tekst: Dz.U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259 ze zm.), nie stanowi okresu składkowego przewidzianego w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

 • II UZP 3/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 9 maja 2013 r.

  Czy małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury wojskowej przysługuje prawo do wypłaty wstrzymanego świadczenia w związku z zaginięciem uprawnionego za okres do dnia jego śmierci?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r.

  ​W razie śmierci osoby uprawnionej do emerytury wojskowej, której wstrzymano wypłatę świadczenia z powodu zaginięcia, prawo do wstrzymanego świadczenia za okres do dnia śmierci przysługuje jej małżonkowi (art. 46 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.).

  II-UZP-0003-13.pdfUzasadnienie

 • I UZP 1/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 7 maja 2013 r.

  ​Czy w sprawie o określenie wysokości zobowiązania z tytułu składek i odsetek - po myśli przepisu art. 44 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 205 poz. 1585 ze zm.) - wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym winna być ustalona na podstawie § 6 rozporządzenia z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163 poz. 1349 ze zm.), czy też na podstawie innego przepisu tego rozporządzenia?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2013 r.

  ​W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczącej odwołania od decyzji organu rentowego, stwierdzającej zobowiązanie do zapłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i odsetek za zwłokę w określonych w tej  decyzji kwotach, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym powinno być ustalone na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.).

 • II UZP 2/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013 r.

  ​Czy czynności aplikanta adwokackiego realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) wykonywane w celu przygotowania do zawodu adwokata wchodzą - w rozumieniu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) - "w zakres" działalności gospodarczej wykonywanej w ramach zawodu adwokata?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na postawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), także wówczas gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń Społecznych).

  II-UZP-0002_13.pdfUzasadnienie

 • II UZP 1/13

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013 r.

  ​Czy zachodzi nieważność postępowania wynikającą z nienależytego umocowania pełnomocnika spółki akcyjnej (art. 379 pkt 2 kpc) w sytuacji gdy odwołującym się od decyzji stwierdzającej odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest prezes zarządu tejże Spółki, który występuje jednocześnie w sprawie jako reprezentant osoby prawnej (spółki akcyjnej - art. 379 § 1 k.s.h.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

  Członek zarządu spółki akcyjnej odwołujący się od decyzji stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości składkowe nie może reprezentować tej spółki występującej w sprawie w charakterze zainteresowanej (art. 379 § 1 k.s.h.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III SPZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 28 marca 2013 r.

  ​Czy sąd oceniając naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki powinien badać tok całego postępowania sądowego, czy też rozpatrując skargę strony w powyższym zakresie, może ograniczyć ocenę naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, tylko do etapu postępowania w którym strona złożyła skargę (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki)?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013 r.

  W postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżącego odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim etapie tego postępowania skarga została wniesiona (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 1/13

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 28 marca 2013 r.

  Czy zniesienie jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przekazanie ich zadań innym jednostkom organizacyjnym administracji publicznej, posiadającym własne zasoby kadrowe wystarczające do wykonania przekazanych zadań, stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) k.p.?​

  III-PZP-0001_13_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2013 r.

  Zniesienie jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu administracji publicznej i przekazanie tych zadań innej jednostce, posiadającej własne zasoby kadrowe wystarczające do ich wykonania, nie stanowi przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) § 1 k.p.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 7/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 7 lutego 2013 r.

  Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie - obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy odpowiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (tekst jedn. Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

  III-UZP-0007_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  ​Sąd Najwyższy postanowił przekazać przedstawione zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

 • III UZP 6/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 7 lutego 2013 r.

  ​Czy ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 nr 167, poz. 1322_ obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy przed rozpoczęciem pracy, czy też te zdarzenia należy uznawać za objęte ochroną z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 nr 153, poz. 1227)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2013 r.

  Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( jednolity tekst : Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy, także przed rozpoczęciem  wykonywania pracy.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 3/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 6 lutego 2013 r.

  ​Czy strony umowy o pracę wykonywanej za granicą mogły ustalić, że kwoty zapłaconego przez pracodawcę podatku od wynagrodzenia nie stanowiły części wynagrodzenia pracownika, a zwrot nadpłaconego podatku nie stanowił świadczenia należnego pracownikowi z tytułu stosunku pracy?

  Dnia 6 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • II PZP 7/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

  ​Czy zawarte w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) sformułowanie: "i na tych samych zasadach" odnosi się do okresu mianowania, czy też do wszystkich warynków pracy i płacy, do których wskazani w tym przepisie pracownicy nabyli prawo pod rządami ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r.

  Pracownicy, o których mowa w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), niebędący nauczycielami akademicki, nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym tym nauczycielom.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 6/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

  Czy pojęcie "tytuł prawny do lokalu miszkalnego lub domu" użyte w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) obejmuje także umowę najmu w rozumieniu art. 659 kc zawartą pomiędzy funkcjonariuszem Służby Więziennej a osobami fizycznymi?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r.

  Pojęcie "tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu" użyte w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) obejmuje także umowę najmu w rozumieniu art. 659 § 1 k.c. zawartą między funkcjonariuszem Służby Więziennej a osobami fizycznymi.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 5/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

  Czy reguły wynagradzania i przyznawania odpraw zawarte w ustawie z dia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000, Nr 26, poz. 306 z późń. zm.) mają wprost zastosowanie do osób objętych przepisami tej ustawy w związku z przekształceniem podmiotowym pracodawcy w trakcie trwania ich stosunku pracy, czy też wymagają uprzedniego wypowiedzenia warunków płacy na postawie art. 42 k.p.?

  Dnia 18 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • II PZP 4/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2013 r.

  ​Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 k.p.?

  II-PZP-0004_12_p.pdfPostanowienie SN z dnia 2.10.2012 r. (Uzasadnienie wniosku)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r.

  Odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. nie podlega ochronie przewidzianej w art. 87 § 1 k.p.

  Uchwała została podjęta przy 2 zdaniach odrębnych.

  Przejdź do bazy orzeczeń

Przejdź do początku