Najnowsze orzeczenia

Zawiera również pytania prawne rozpatrywane przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych do dnia 3 kwietnia 2018 r.
 • III PZP 7/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 20 grudnia 2012 r.

  ​Jaki skutek wywołuje nieprzekazanie przez organizację związkową w terminie określonym art. 25(1) ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji?

  III-PZP-0007_12_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r.

  ​Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • II PZP 3/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 7 grudnia 2012 r.

  ​Czy wypowiedzenie umowy o pracy zawartej na czas nieokreślony z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji przez radę nadzorczą, powinno być poprzedzone przewidzianym w art. 38 kodeksu pracy trybem konsultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, której członkiem jest ten pracownik?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2012 r.

  Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji, powinno być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p. i art. 52 § 2 Prawa spółdzielczego).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III PZP 6/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 21 listopada 2012 r.

  ​Czy nieudzielenie, z powołaniem się na zasady przetwarzania ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę na podstawie art. 30 ust. 2(1) zd. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony zwalnia pracodawcę z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (art. 30 ust. 2(1) zd. 2 ustawy o związkach zawodowych?

  III-PZP-0006_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.

  Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żądanej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy (art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r . Nr 79, poz. 854 ze zm.; art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • I PZP 1/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 21 listopada 2012 r.

  ​Czy roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k. p., czy na podstawie art. 118 k. c. w związku z art. 471 k. c.?

  I-PZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku SN o rozpoznanie zagadnienia prawnego (Sygn. akt I PK 71/12)

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2012 r.

  Roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.

  Uchwała zapadła przy 3 zdaniach odrębnych.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III UZP 3/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 18 października 2012 r.

  ​Czy w sprawie, w której skutkiem ma być zmiana wysokości świadczeń gwarantowanych w systemie ubezpieczeń społecznych, wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 398(2) § 1 k.p.c.) ustala się wyłącznie na podstawie art. 22 k.p.c., czy także na podstawie art. 19 § 1 k.p.c. w związku z art. 21 k.p.c.?

  III-UZP-0003_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r.

  W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, której przedmiotem jest zmiana wysokości świadczenia powtarzającego się, wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 zdanie pierwsze i drugie k.p.c.) ustala się na podstawie art. 22 k.p.c. w odniesieniu do świadczeń przyszłych, a w odniesieniu do świadczeń zaległych na podstawie art. 19 § 2 k.p.c. W razie dochodzenia świadczeń przyszłych i zaległych stosuje się art. 21 k.p.c.

  Uchwała zapadła przy jednym zdaniu odrębnym.

  Przejdź do bazy orzeczeń

 • III SW 4/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 18 października 2012 r.

  ​1. Czy niezamieszczenie - zgodnie z wymogiem art. 204 § 7 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) - w wykazie poparcia dołączonym przez komitet wyborczy wyborców do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o jego utworzeniu, wszystkich danych służących identyfikacji wyborcy powoduje, iż tego rodzaju niepełna informacja lub uniemożliwiająca tę identyfikację, skutkuje niemożnością uznania wyborcy, którego te braki dotyczą, za osobę udzielającą poparcia utworzeniu danego komitetu wyborców ?

  2. Czy zakres przedmiotowy protestu wyborczego określają zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego jedynie te jego przepisy, które odnoszą się do wyodrębnionych faz procesu wyborczego w postaci głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów mających wpływ na wynik wyborów, czy też i przepisy dotyczące wcześniejszej fazy procesu wyborczego, odnoszące się do zgłaszania przez komitety wyborcze wyborców list kandydatów na posłów?

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r.

  Podstawą protestu wyborczego może być naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących wydania przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczenia, o którym mowa w art. 210 § 3 tego Kodeksu, uprawniającego komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na posłów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców (art. 82 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego);

  Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

  III-SW-0004_12.pdfUzasadnienie

 • I PZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 5 października 2012 r.

  Czy przepis art. 62 ust. 1 ed ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 jednolity tekst ze zm.) pozwalający na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej (tj. do pięcioletniego okresu wynikającego z art. 62 ust. 1 eb w/w ustawy) należy interpretować w ten sposób, że pozwala on na zaliczenie okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, w którym to okresie przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce przyznane w dniu 1 stycznia 2009 r., a więc okresu od 1 stycznia 2009 r. do upływu 5 lat czy też pozwala na zaliczenie również okresu przypadającego bezpośrdnio przed dniem 1 stycznia 2009 r., w którym prokurator prokuratury rejonowej uzyskiwał na stanowisku bezpośrednio niższym wynagrodzenie w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r.

  ​Przepis art. 62 ust. 1ed ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) pozwala na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce bezpośrednio wyższej okresu pracy na stanowisku bezpośrednio niższym w prokuraturze rejonowej od dnia 1 stycznia 2009 r.

  I-PZP-0002_12.pdfUzasadnienie

 • III UZP 4/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 3 października 2012 r.

  ​Czy emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153,poz.1227) ulega zwiększeniu na podstawie art.26a za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art.40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin(Dz.U.z 1977 r., Nr 32,poz.140)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2012 r.

  ​Emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz.1227 ze zm.) nie ulega zwiększeniu na podstawie art. 26a tej ustawy za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz.140 ze zm.).

  III-UZP-0004_12.pdfUzasadnienie uchwały

 • II PZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 2 października 2012 r.

  ​1. Czy w postępowaniu sądowym, w którym powód dochodzi odszkodowania z art. 55 § 1 [1] k.p., skuteczne zgłoszenie przez pozwanego zarzutu potrącenia (art. 498 § 1 k.c.) nie jest możliwe z uwagi na art. 505 pkt. 4 k.c. w związku z art. 87 § 1 k.p. i art. 300 k.p.?

  2. Czy ochronie z art. 87 § 1 k.p. podlega tylko wynagrodzenie za pracę, czy także odszkodowanie z art. 55 § 1 [1] k.p.?

  ​Sąd Najwyższy postanowił odroczyć rozprawę i przedstawił powiększonemu składowi Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne:
  "Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie art. 87 § 1 k. p.?".

 • III PZP 5/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 9 sierpnia 2012 r.

  ​1) czy umowa o pracę na czas określony zawierająca klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 01 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców ( Dz.U nr 125, poz. 1035 ze zm. ) na okres przekraczający 24 miesiące i tym samym naruszająca jej art.13 w zw. z art.35 ust 2 - dotknięta jej nieważnością o jakiej mowa w art.18 ust 2 kodeksu pracy,

  2) w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie : czy nieważność, o której mowa w punkcie 1 zachodzi tylko wówczas kiedy okres trwania umowy o pracę przekraczający 24 miesiące przypada po dniu wejścia w życie w/w ustawy,

  3) w razie pozytywnej odpowiedzi na w/w pytania: czy skutkiem uznania nieważności takiej umowy o pracę jest uznanie jej za umowę o pracę na czas nieokreślony (art.18§2 in fine kodeksu pracy ),

  4) w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 : czy umowa o pracę, o której mowa, może być uznana za nieważną w trybie art.58§1 kodeksu cywilnego w związku z art.300 kodeksu pracy i na mocy art.58§3 kodeksu cywilnego zastąpiona umową o pracę na czas nieokreślony, a jeżeli tak to od jakiego momentu.

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2012 r.

  Umowa o pracę na czas określony zawarta przed dniem 22 sierpnia 2009 r.,  rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, choćby trwała ponad 24 miesiące po dniu 21 sierpnia 2009 r. ( art. 13 ust. 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. Nr 125, poz.1035 ze zm.).

  III PZP 5-12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III UZP 2/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 13 lipca 2012 r.

  ​Czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego o przyznaniu (odmowie przyznania) prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego z uwzględnieniem postanowień rozpozrądzeń wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego od pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty, Dz. U. UE L. nr 149, poz. 2 ze zm. oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 547/72 z dnia 21 marca 1972 r. ustalającego sposób stosowania Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. U. UE.L. nr 166, poz. 1 ze zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) właściwy miejscowo jest sąd miejsca siedziby organu rentowego jako jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa (art. 461 § 2(2) k.p.c.), czy sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy (art. 461 § 1 k.p.c.)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

  ​W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego - jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonej przez Prezesa Zakładu jako właściwej w sprawach związanych z unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, o odmowie lub przyznaniu prawa do emerytury lub renty właściwy miejscowo jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od tej decyzji (art. 461 § 2 i 22 k.p.c.).

  III-UZP-0002_12.pdfUzasadnienie uchwały

 • II PZP 1/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 11 lipca 2012 r.

  Czy w sprawie z zakresu prawa pracy, orzeczenie o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia pieniężnego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie po jej przekazaniu do ponownego rozpoznania wskutek uwzględnienia skargi kasacyjnej, następuje wyłącznie na podstawie art. 398[15] § 1 zdanie ostatnie k.p.c. w związku z odpowiednio stosowanym art. 415 zdanie pierwsze k.p.c., czy też mają zastosowanie również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405-414 k.c.)?​

  II-PZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2012 r.

  ​Przepis art. 415 zdanie pierwsze w związku z art. 39815  § 1 k.p.c. nie stanowi materialnoprawnej podstawy roszczenia o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.

  II-PZP-0001_12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III PZP 4/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 12 czerwca 2012 r.

  Czy w skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony strony reprezentowanej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego wchodzą koszty przejazdów  takiego pełnomocnika do sądu w celu wzięcia udziału w rozprawie?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2012 r.

  Celowe i niezbędne koszty przejazdu profesjonalnego pełnomocnika strony w celu wzięcia udziału w rozprawie wchodzą w skład kosztów procesu ( art. 98 § 1 i 3 k.p.c ).

  III-PZP-0004_12.pdfUzasadnienie

 • III UZP 1/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  Czy trzyletni termin z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), za który organ rentowy może żądaćzwrotu nienależnie pobranego świadczenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia, czy od daty wstrzymania wypłaty świadczenia?

  III-UZP-0001_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  ​Trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), obejmuje okres do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia.

  III UZP 1-12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III PZP 3/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 16 maja 2012 r.

  ​Czy odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej (art. 203 § 1 i art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zatrudnionemu w charakterze pracownika na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano niezgodnie z prawem, służy roszczenie o przywrócenie do pracy?

  III-PZP-0003_12_p.pdfWniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r.

  W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)  nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.

  III PZP 3-12.pdfUzasadnienie uchwały

 • III PZP 2/12

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 21 marca 2012 r.

  ​Czy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa wyżej powołany przepis, czy też tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć takich nauczycieli określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę?

  III-PZP-0002_12_p.pdfWniosek Pierwszego Prezesa SN

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2012 r.

  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę.

  III-PZP-0002_12.pdfUzasadnienie

 • III UZP 4/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 14 lutego 2012 r.

  Czy otrzymane przez pracownika wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracodawcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu dydaktycznego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe?

  III-UZP-0004_11_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.

  Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa (art. 12 ust. 1 lub art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe określone w art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt. 9. art. 11 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U.  z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

  III-UZP-0004_11.pdfUzasadnienie

 • III PZP 5/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 14 lutego 2012 r.

  ​Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony,  w której strony nie przewidziały dopuszczalności wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem , dokonane przez pracownika powoduje skutek w postaci rozwiązania umowy?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.

  Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

  III-PZP-0005_11.pdfUzasadnienie

 • III PZP 1/12

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 14 lutego 2012 r.

  ​1) czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach , łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do urlopu dla podratowania zdrowia;

  2) czy wymóg pozostawania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art.73§ 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela dotyczy roku szkolnego, w którym został złożony wniosek o udzielenie urlopu dla podratowania zdrowia, czy też całego co najmniej siedmioletniego okresu zatrudnienia.

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2012 r.

  1. Dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w tej szkole w pełnym wymiarze zajęć (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz  674 ze zm.),

  2. Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie 2.

  III-PZP-0001_12.pdfUzasadnienie

 • I UZP 10/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 9 lutego 2012 r.

  Czy pracownik Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym może być pełnomocnikiem Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2012 r.

  Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, wykonujący pracę w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 87 § 2 zdanie 1 k.p.c.).

  I-UZP-0010_11.pdfUzasadnienie

 • III UZP 3/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 24 stycznia 2012 r.

  Czy pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym może być pełnomocnikiem procesowym tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r.

  Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ( art. 87 § 2 zdanie 1 k.p.c.).

  III-UZP-0003_11.pdfUzasadnienie

 • III PZP 7/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 24 stycznia 2012 r.

  Czy nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o pracownikach korzystających z jej obrony (art.30 ust 2 (1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.854 z późniejszymi zmianami ) zażądanej przez pracodawcę bez związku z zamiarem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi wyłącza obowiązek konsultacji, o której mowa w art. 38 k.p.?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r.

  Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jeżeli nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochroną danych osobowych (art. 38 § 1 k.p., art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm. oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  III-PZP-0007_11.pdfUzasadnienie

 • I UZP 9/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2012 r.

  ​Czy odpowiednie stosowanie art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) oznacza stosowanie art. 306g Ordynacji podatkowej, na podstawie odesłania z art. 112 § 6 Ordynacji podatkowej, w sytuacji, gdy nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa żąda od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydania zaświadczenia o stanie zaległości z tytułu składek na koncie zbywającego - płatnika składek, mimo, że nabywca nie należy do kręgu podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którym Zakład udostępnia dane zgromadzone na koncie płatnika składek?

  I-UZP-0009_11_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

  Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego dzialalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ( art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm. w związku z art.112 i w związku z art 306g  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.).

  I-UZP-0009_11.pdfUzasadnienie

 • I UZP 8/11

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 17 stycznia 2012 r.

  Czy małżonek pozostający w separacji w rozumieniu art. 61(4) ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) jest członkiem rodziny wymienionym w art. 67 ustęp 1 pkunkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 153, poz. 1227 ze zm.)?

  I-UZP-0008_11_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

  Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 614  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  I-UZP-0008_11.pdfUzasadnienie

Przejdź do początku