Najnowsze orzeczenia

 • III CZP 6/21

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 7 maja 2021 r.

  ​Czy w przypadku:
  a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub
  b) uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana, stronom umowy przyslugują roszczenia, o których mowa w przepisie art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c.?"

  W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie:
  "Czy świadczenia nienależne stron powstają w wyniku:
  a) odpadnięcia podstawy prawnej (conditio causa finita), czy też
  b) nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia (conditio sine causa)?

  Wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 19 października 2020 r.

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r.

  ​1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.
  2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.
  3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.

  Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej
 • III CZP 89/19

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 9 marca 2021 r.

  Czy w postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz.24 ze zmian.) przepisy art. 2 ust. 3 tej ustawy w zw. z art. 730 § 1 w zw. z art.755 § 1 kodeksu postępowania cywilnego mogą stanowić podstawę udzielenia zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym?​

  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2021 r.

  W postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy  z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (jedn. tekst. Dz.U. z 2020 r., poz. 1346 ze zm.), przepisy art. 2 ust. 3 tej ustawy w zw. z art. 730 § 1 i art. 755 § 1 k.p.c. nie stanowią podstawy prawnej udzielenia zabezpieczenia przez umieszczenie osoby, której dotyczy to postępowanie, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

 • III CZP 24/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

  Czy w sytuacji, gdy treść testamentu własnoręcznego nie pozwala na ustalenie kręgu osób powołanych przez spadkodawcę do spadku, gdyż wskazano w nim jako spadkobierców przyjaciół spadkodawcy (mężczyzn z bliżej nieokreślonego zdjęcia), możliwe jest dociekanie woli osoby sporządzającej testament w oparciu o zeznania świadków lub samej zainteresowanej dziedziczeniem?​

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.

  Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych.

 • III CZP 23/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

  Czy zakaz po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obciążania składników majątku dłużnika hipoteką w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego określony przepisem art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. 2017, poz. 1508 z późn. zm.) ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej ustanowionej jako zabezpieczenie roszczeń w trybie art. 730 i art. 730[1] k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.

  Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r. poz 814 ze zm.), ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej.

 • III CZP 22/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

  Czy postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 listopada 2019 r. w zw. z art. 795 § 1 i art. 13 § 2 k.p.c.?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.

  Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności (art. 795 § 1 k.p.c.), wniesione po wejściu w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów (art. 7674 § 11 k.p.c.).

 • III CZP 21/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

  Czy obciążenie służebnością drogi koniecznej - przejazdu i przechodu - nieruchomości zlokalizowanej na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 j.t.)

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.

  Samo ustanowienie służebności drogi koniecznej (art. 145 k.c.) nie oznacza zmiany  przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

 • III CZP 20/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

  Czy w razie umorzenia po dniu 1 stycznia 2019 r. postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczęte przed tym dniem, komornik pobiera od wierzyciela, którym jest Skarb Państwa opłatę w wysokości 150 złotych, określoną w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2363)?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.

  Od wierzyciela - Skarbu Państwa nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 210), także w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.).

 • III CZP 19/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

  W jakim trybie Sąd Okręgowy winien rozpoznać apelację wniesioną po dniu 7 listopada 2019 roku w sprawie o świadczenie nie przekraczające 20 000,- zł, która nie została rozpoznana przez Sąd Rejonowy w postępowaniu uproszczonym?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.

  Wniesioną po wejściu w życie ustawy  z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469 ze zm.) apelację od wyroku wydanego przed wejściem w życie tej ustawy w sprawie, która według dotychczasowych przepisów nie podlegała rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, sąd odwoławczy rozpoznaje według przepisów kodeksu postępowania  cywilnego o postępowaniu uproszczonym, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jeśli w świetle nowych przepisów do tego rodzaju sprawy mają zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym.

 • III CZP 18/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 25 lutego 2021 r.

  1) Czy „rozpoznanie środków odwoławczych” w rozumieniu art. 9.4 Ustawy z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego ... (Dz.U. z 8.08.2019 r. poz. 1469) oznacza tylko ich merytoryczną ocenę, czy również formałno-fiskalną, kończącą się odrzuceniem środka odwoławczego wobec jego braków formalno-fiskalnych?

  2) Czy zażalenie wniesione po dniu 6.11.2019 r. na postanowienie sądu I instancji wydane po tym dniu o odrzuceniu apelacji, wniesionej przed 7.11.2019 r. wywołuje konieczność stosowania przepisów dotyczących uzasadnienia tego postanowienia, a także sposobu i terminu jego zaskarżenia obowiązujących przed 7.11.2019 r. czy obecnie obowiązujących?

  3) W przypadku uznania, iż zastosowanie znajdują obecnie obowiązujące przepisy w zakresie tylko sposobu i terminu zaskarżenia, czy zażalenie złożone na postanowienie w terminie tygodnia od doręczenia tego postanowienia podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne z uwagi, iż strona skarżąca nie złożyła w terminie tygodnia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, nawet w sytuacji sporządzenia z urzędu uzasadnienia postanowienia wg poprzedniej procedury, a jeśli zażalenie to podlega odrzuceniu przez sąd II instancji, to czy na postanowienie to służy zażalenie do innego składu sądu II instancji?

  Dnia 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
 • III CZP 17/20

  Skład 3 sędziów
  Data orzeczenia: 25 lutego 2021 r.

  Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym zażalenie na postanowienie w przedmiocie nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie niewykonującej obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji?

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2021 r.

  W stanie prawnym wprowadzonym przez ustawę  z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji przewidziane w art. 59816 § 3 k.p.c. przysługuje do sądu drugiej instancji.

Przejdź do początku