Najnowsze orzeczenia

III SZP 6/15

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 17 lutego 2016 r.

Czy przysługuje zażalenie do Sądu drugiej instancji na postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie uchylenia postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygającego o odmowie wydania świadectwa pochodzenia w rozumieniu art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t.)?​

Dnia 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 lutego 2016 r., godz. 16:10
Przejdź do początku