Informacja o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w Sądzie Najwyższym związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (aktualizacja, 13 listopada 2020 r.)

Wszystkie czynności podejmowane w Sądzie Najwyższym wykonuje się z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wprowadzonych w związku z powyższym rozwiązań organizacyjnych.

UWAGA! Najważniejsze zmiany organizacyjne, które obowiązują od 12 listopada to:

 • zmiana sposobu przeprowadzania rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych (rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego), które od teraz będą odbywały się w Sądzie Najwyższym przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość;
 • zmiana zasad udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przed Sądem Najwyższym poprzez wyodrębnienie sali dla publiczności, do której transmitowany będzie obraz i dźwięk z sali rozpraw lub aplikacji do przeprowadzania rozpraw na odległość.

SPIS TREŚCI:

ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE W SPRAWACH CYWILNYCH

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego (sprawach cywilnych) rozprawy przed Sądem Najwyższym lub posiedzenia jawne przeprowadza się w następujący sposób:

 • Rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania Microsoft Skype for Business, w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (zdalny), a osoby w nich uczestniczące nie musiały przebywać w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS).
 • Szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego i wymagania technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozprawy znajdują się w pouczeniu zawartym w wezwaniu na rozprawę albo zawiadomieniu o terminie. Pouczenie może być również zawarte w innym piśmie.
 • Adresat pisma, w terminie 3 dni wskazuje adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana instrukcja dołączenia do rozprawy lub posiedzenia albo składa na piśmie oświadczenie, że nie posiada możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu w sposób zdalny.
 • Jeżeli którakolwiek z osób wezwanych lub zawiadomionych o terminie rozprawy lub posiedzenia jawnego w sprawie cywilnej oświadczy w wyznaczonym terminie, że nie ma możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu w sposób zdalny, a przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących, strony zawiadamia się skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.
 • W odpowiedzi na powyższe zawiadomienie strona może w terminie 7 dni złożyć sprzeciw wobec przeprowadzenia posiedzenia niejawnego.
 • Jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego, przewodniczący może zarządzić rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.
 • Rozprawę lub posiedzenie jawne w sprawie cywilnej można przeprowadzić w KUWS z pominięciem użycia urządzeń technicznych i odpowiedniego oprogramowania, tylko jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących.
 • W sprawach cywilnych, w których do 12 listopada 2020 r. wyznaczono termin rozprawy lub posiedzenia jawnego, powyższe zasady stosuje się, jeżeli przewodniczący składu orzekającego tak zarządzi i tylko w określonym przez niego zakresie.
 • Jeżeli wezwanie lub zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym w sprawie cywilnej wysłano przed 12 listopada 2020 r., w przypadku określonym powyżej, pouczenie zawierające szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia, zawiera się w odrębnym piśmie skierowanym do osób, które wezwano lub zawiadomiono o rozprawie lub posiedzeniu albo przekazuje się w inny sposób określony przez przewodniczącego składu orzekającego.
 •  

  Zarządzenie Nr 130/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub posiedzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

ROZPRAWY I POSIEDZENIA JAWNE W SPRAWACH INNYCH NIŻ CYWILNE

Do odwołania w Sądzie Najwyższym rozprawy i posiedzenia jawne, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postepowania cywilnego, odbywają się z uwzględnieniem następujących zasad:

 • strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele zostawiają w szatni okrycia oraz przedmioty, które nie są niezbędne do udziału w rozprawie lub posiedzeniu;
 • przejście na salę rozpraw następuje przez klatkę schodową w holu głównym lub przy wykorzystaniu szklanej windy. Jednocześnie z windy mogą korzystać dwie osoby; 
 • w czasie oczekiwania przed salą sądową należy zachować odstęp od innych osób wynoszący co najmniej 2 metry;
 • bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy zdezynfekować ręce.
 • strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele korzystają z osłony na usta i nos, zgodnej z obowiązującymi przepisami;
 • na zarządzenie przewodniczącego osoba uczestnicząca w rozprawie lub posiedzeniu może zdjąć osłonę twarzy na czas określony przez przewodniczącego;
 • strony, uczestnicy postępowania oraz ich przedstawiciele zajmują oznaczone miejsca w pierwszym rzędzie (w pierwszych rzędach) z uwzględnieniem odstępu 2 metrów (w każdym kierunku) między osobami;
 • po każdej rozprawie lub posiedzeniu miejsca siedzące oraz powierzchnie blatów są dezynfekowane;
 • w Sądzie Najwyższym przygotowane jest pomieszczenie dla osób, u których stwierdzono objawy chorobowe do czasu zorganizowania transportu indywidualnego.
 •  

UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI W ROZPRAWACH I POSIEDZENIACH JAWNYCH

Uwaga! Od 12 listopada zmianie uległy zasady udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przed Sądem Najwyższym.

Osoby zamierzające wziąć udział w charakterze publiczności w rozprawie lub posiedzeniu jawnym zgłaszają ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sn@sn.pl lub telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej Izby Sądu Najwyższego najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy lub posiedzenia. W zgłoszeniu wskazuje się sygnaturę akt sprawy, w której wyznaczono rozprawę albo posiedzenie jawne oraz ich termin.

IZBA CYWILNA

• Wydział I tel. (22) 530-85-13, (22) 530-80-66;

• Wydział II tel. (22) 530-85-23, (22) 635-77-63;

• Wydział III tel. (22) 530-85-47, (22) 635-63-54;

• Wydział IV tel. (22) 530-85-25, (22) 635-60-11;

• Wydział V tel. (22) 530-85-14, (22) 635-94-11;

IZBA KARNA

• Wydział I tel. (22) 530-83-95;

• Wydział II tel. (22) 530-84-21;

• Wydział III tel. (22) 530-83-85;

• Wydział IV tel. (22) 530-83-83;

• Wydział V tel. (22) 530-83-81;

IZBA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

• Wydział I tel. (22) 530-84-54;

• Wydział II tel. (22) 530-84-43;

• Wydział III tel. (22) 530-84-32;

IZBA KONTROLI NADZWYCZAJNEJ I SPRAW PUBLICZNYCH

• Wydział I tel. (22) 530-81-08, (22) 530-82-79;

IZBA DYSCYPLINARNA

• Wydział I tel. (22) 530-81-33;

• Wydział II tel. (22) 530-81-06.

W oparciu o informacje uzyskane w wyniku zebrania zgłoszeń sekretariaty wydziałów w Izbach Sądu Najwyższego przygotowują karty uprawniające do wejścia na salę, do której transmituje się obraz i dźwięk z sali rozpraw, w której obecni są członkowie składu orzekającego - jeżeli rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się w KUWS lub z aplikacji komputerowej - jeżeli rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość.

Karty wstępu wydaje się maksymalnie w takiej liczbie, aby na sali odstępy między osobami uczestniczącymi w rozprawie lub posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności były nie mniejsze niż 1,5 m, a na jedną osobę przypadało nie mniej niż 7 m2 powierzchni.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza maksymalną liczbę kart wstępu, o której mowa powyżej, o przydziale karty wstępu zdecyduje kolejność tych zgłoszeń.

Karty wstępu wydaje się zainteresowanym w Punkcie Obsługi Interesantów.

Osoby przebywające na sali mają obowiązek zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. W razie stwierdzenia naruszenia tego obowiązku zawiadamiana jest Policja w KUWS.

W Sali przeznaczonej dla publiczności oznacza się miejsca, które mogą zajmować osoby, posiadające karty wstępu oraz miejsca wyłączone z możliwości ich zajmowania.

Po opuszczeniu sali przez osoby, którym wydano karty wstępu, siedzenia oraz oparcia miejsc, które zajmowali, podlegają dezynfekcji.

WSTĘP DO BUDYNKU SĄDU NAJWYŻSZEGO

Do odwołania ograniczony został wstęp do KUWS przy placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie, a także do jednostek organizacyjnych Sądu Najwyższego usytuowanych poza KUWS, dla osób niebędących pracownikami SN z wyjątkiem:

 • stron lub uczestników postępowań sądowych toczących się przed Sądem Najwyższym oraz ich przedstawicieli, 
 • publiczności uczestniczącej w rozprawie lub posiedzeniu jawnym na zasadach określonych w zarządzeniu;
 • osób dysponujących odpowiednimi legitymacjami, kartami dostępu lub imiennymi upoważnieniami,
 • pracowników innych instytucji funkcjonujących w KUWS oraz osób działających na ich rzecz,
 • doręczycieli przesyłek pocztowych i przesyłek kurierskich,
 • innych osób po telefonicznym uzgodnieniu z właściwym, ze względu na przyczynę przybycia, pracownikiem Sądu Najwyższego.
 •  

Osoby wchodzące do budynku sądu poddawane są bezdotykowemu pomiarowi temperatury. Jeśli pomiar wskaże temperaturę 37,5 °C lub wyższą, osoba taka nie może wejść na teren sądu.

Osoby wchodzące do budynku sądu są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Środki dezynfekcyjne udostępnione są przy wejściach do sądu.

Na terenie KUWS należy stosować osłonę na usta i nos, zgodną z obowiązującymi przepisami.

KORESPONDENCJA WPŁYWAJĄCA DO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego jest poddawana 24 godzinnej kwarantannie, z wyłączeniem korespondencji w tzw. sprawach wyborczych (np.: sprawozdania, protesty wyborcze i inne środki prawne kierowane na podstawie kodeksu wyborczej), a także korespondencji w sprawach, w jakich Sąd Najwyższy może orzekać o pozbawieniu sędziego immunitetu oraz o zastosowaniu w stosunku do sędziego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Korespondencja wpływająca do Sądu Najwyższego jest przyjmowana wyłącznie przez 

 • Oddział Ochrony Informacji Niejawnych, w zakresie właściwym dla tego Oddziału, w tym korespondencja przywożona przez pracowników poczty specjalnej MSWiA, 
 • Zespół Biura Podawczego oraz Punkt Obsługi Interesantów, w pozostałym zakresie.
 •  

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW (POI)

Do odwołania została wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej). POI zapewnia wydawanie kserokopii i odpisów z akt sądowych oraz kart wstępu.

Numer telefonu: +48 22 530 83 34

Informacja w serwisie internetowym SN

CZYTELNIA AKT SĄDU NAJWYŻSZEGO

W Czytelni Akt Sądu Najwyższego jednorazowo może przebywać dwóch interesantów. Interesanci zgłaszający się do Czytelni Akt powinni posiadać własne rękawiczki, osłonę na usta i nos oraz długopis.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Do odwołania nie odbywają się stałe dyżury pracowników Zespołu do spraw korespondencji kierowanej do Sądu Najwyższego organizowane w celu przyjmowania interesantów zainteresowanych osobistym przedstawieniem skargi lub wniosku w rozumieniu działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osobiste przedstawienie skargi lub wniosku może nastąpić w miejscu i terminie uzgodnionym drogą telefoniczną z Kierownikiem Zespołu do spraw korespondencji (tel. +48 22 530 81 99) lub z osobą go zastępującą.

Informacja w serwisie internetowym SN

POZOSTAŁE INFORMACJE

Sąd Najwyższy nie udostępnia sal rozpraw ani pozostałych pomieszczeń innym jednostkom organizacyjnym niż działające w KUWS.

Z dniem 8 czerwca 2020 r. wznawia się ćwiczenia indywidualne oraz grupowe w Klubie Odnowy Biologicznej, z zachowaniem zasad związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określonych w przepisach prawa. Do odwołania z Klubu będą mogli korzystać wyłącznie pracownicy Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego.

 
WYBRANE AKTY PRAWNE

Przejdź do początku