Wydarzenia

W odpowiedzi na inicjatywę Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Manowskiej europejskie organizacje sędziowskie podjęły wspólne stanowisko dotyczącego sytuacji sędziów w Afganistanie

29 grudnia 2021 r.

Zwołany w dniu 25 listopada 2021 r. zarząd Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej jednogłośnie poparł wysuniętą jeszcze w październiku 2021 r. przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, propozycję wydania oświadczenia popierającego sędziów i prokuratorów Afganistanu oraz podkreślił potrzebę  wspólnych działań sądownictwa mających na celu ochronę niezawisłości sądziów. Z inicjatywy Bettiny Limperg, Przewodniczącej Sieci do inicjatywy przyłączyły się Europejska Sieć Rad Sądownictwa, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych (ACA-Europe). Organizacje te wspólnie potwierdziły doniosłość poparcia dla prześladowanych w Afganistanie sędziów i prokuratorów. Wspólne oświadczenie zostało wydane w dniu 20 grudnia 2021 r.

Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska wystąpiła z tą inicjatywą po wizycie delegacji kobiet sądziów i prokuratorów z Afganistanu we wrześniu b.r.

 

 

OŚWIADCZENIE

Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej,
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów oraz
 Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych

 

Brutalne łamanie praw człowieka, jak również trwające niszczenie struktur sądownictwa oraz eliminowanie wszelkiego niezależnego podejścia do wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym lekceważeniem praw kobiet sędziów w Afganistanie, po raz kolejny skłania nas do wyrażenia solidarności z dotkniętymi tym problemem osobami oraz do wezwania władz europejskich do udzielenia im jak najdalej idącego wsparcia.

Trwający upadek systemu sądownictwa w Afganistanie dobitnie przypomina, że niezależność sądownictwa jest niezbędna do utrzymania praworządności, która jest kamieniem węgielnym europejskiego zjednoczenia i integracji oraz która została zagwarantowana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niezależność sądownictwa stanowi gwarancję poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w demokratycznym społeczeństwie. Z kolei niezawisłość sędziowska oznacza przede wszystkim wolność od przymusu, zarówno od zagrożeń fizycznych bądź psychicznych, a także od bezprawnego tłumienia przez rządy krytycznych opinii wewnątrz środowiska sędziowskiego. 

W celu zapewnienia i wzmocnienia zaufania publicznego do systemów wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw, sędziowie w Europie i na całym świecie muszą działać solidarnie, wzmacniać wzajemne zaufanie i chronić niezawisłość sędziowską. Sędziowie i prokuratorzy w Europie i na całym świecie muszą być w stanie wymierzać sprawiedliwość bez względu na płeć, przekonania religijne, polityczne czy rasę.

Joint Statement 20.12.2021

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
29 grudnia 2021 r., godz. 14:57
Przejdź do początku