Wydarzenia

Komunikat Rzecznika Prasowego SN dotyczący skargi nadzwyczajnej wniesionej na rzecz Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”

8 listopada 2021 r.

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego
dotyczący możliwości rozpoznania skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego,
wniesionej na rzecz Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”

W związku z dużym zainteresowaniem opinii publicznej skargą nadzwyczajną wniesioną przez Prokuratora Generalnego na rzecz Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” informuję:

1) Skargę nadzwyczajną wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu powszechnego, którego orzeczenie zostało zaskarżone. Sąd powszechny dokonuje stosownych doręczeń wszystkim uczestnikom postępowania, którzy mają prawo do wniesienia odpowiedzi na skargę nadzwyczajną. Dopiero po otrzymaniu potwierdzeń prawidłowego doręczenia i po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi, sąd powszechny prawidłowo może nadać bieg sprawie zainicjowanej skargą nadzwyczajną, przesyłając akta sprawy wraz ze skargą i odpowiedziami na nią do Sądu Najwyższego.

2) W dniu 8 listopada do Sądu Najwyższego przesłano z Sądu Apelacyjnego w Warszawie akta sprawy dotyczącej statusu Marszu Niepodległości. Nie dochowano jednak przy tym wszystkich wymogów proceduralnych, pozwalających uznać, że sprawie został nadany prawidłowo bieg. Z tego powodu, pełniąca obowiązki Prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewodnicząca Wydziału I tej Izby wydała zarządzenie o zwrocie akt sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie celem:

a) nadania prawidłowego biegu skardze nadzwyczajnej poprzez doręczenie jej odpisu bezpośrednio Wojewodzie Mazowieckiemu z prawidłowym pouczeniem o treści art. 871 k.p.c. oraz o możliwości udzielenia odpowiedzi na skargę nadzwyczajną w terminie dwutygodniowym (art. 3987 § 1 k.p.c. w związku z art. 95 pkt 1 u.SN); jednocześnie z nadesłanych akt wynika, że odpis skargi został doręczony Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem pełnomocnika, który nie może reprezentować mocodawcy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym (k. 72 i k. 230 akt nadesłanych);

b) doręczenia odpisu postanowienia z 6 listopada 2021 r. o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia bezpośrednio Wojewodzie Mazowieckiemu, ponownie bowiem uczyniono to za pośrednictwem tego samego pełnomocnika, który nie może reprezentować mocodawcy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym (k. 72 i k. 237 akt nadesłanych);

c) dołączenia do akt dowodu skutecznego doręczenia – drogą elektroniczną - odpisu skargi pełnomocnikowi wnioskodawcy – Prezydenta m.st. Warszawy (z akt nadesłanych nie wynika, by miało miejsce skuteczne doręczenie odpisu skargi ww. osobie – brak stosownej adnotacji w tym zakresie w aktach nadesłanych - zob. k. 231 akt nadesłanych);

d) dołączenia do akt odpowiedzi pełnomocnika uczestnika - Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na zobowiązanie sądu z 5 listopada 2021 r. o przedłożenie oryginału lub prawidłowo poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu pełnomocnictwa udzielonego adw. Adamowi Janusowi – któremu przesłano odpis skargi nadzwyczajnej oraz odpis postanowienia z 6 listopada 2021 r. o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia (zob. k. 65v, k. 226, k. 236 akt nadesłanych); w przypadku niezłożenia ww. pisma stanowiącego odpowiedź na wezwanie należy doręczyć bezpośrednio Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości:

(i) odpis skargi nadzwyczajnej wraz z prawidłowym pouczeniem o treści art. 871 k.p.c. oraz o możliwości udzielenia odpowiedzi na skargę nadzwyczajną w terminie dwutygodniowym (art. 3987 § 1 k.p.c. w związku z art. 95 pkt 1 u.SN) oraz

(ii) odpis postanowienia z 6 listopada 2021 r.;

e) dołączenia do akt brakujących dowodów doręczenia wnioskodawcy i uczestnikom – drogą elektroniczną - odpisu postanowienia z 6 listopada 2021 r.;

f) dołączenia do akt dowodu doręczenia Prokuratorowi Generalnemu odpisu postanowienia z 6 listopada 2021 r. (por. k. 235 akt nadesłanych).

3) Po wykonaniu zarządzenia, którego treść powyżej streszczono, i właściwym nadaniu biegu sprawie, Sąd Najwyższy będzie mógł się zając rozpoznaniem sprawy zainicjowanej skargą nadzwyczajną Prokuratora Generalnego na rzecz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

SSN Aleksander Stępkowski
Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego

Treść komunikatu w języku angielskim

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 grudnia 2021 r., godz. 12:54
Przejdź do początku