Wydarzenia

Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej wyłoniło kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej Izby

27 września 2021 r.


Kandydatami przedstawionymi przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN zostali Sędziowie Sądu Najwyższego (w kolejności alfabetycznej): Marcin Łochowski, Mariusz Łodko, Joanna Misztal-Konecka. W związku z faktem, że w pierwszym głosowaniu SSN Joanna Misztal-Konecka uzyskała 10 głosów, a pozostali kandydaci nie uzyskali żadnego, zarządzone zostało drugie głosowanie, w którym SSN Marcin Łochowski uzyskał 4 głosy, zaś SSN Mariusz Łodko - 6 głosów.

Tym samym dobiegło końca wyborcze Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN zwołane w celu realizacji prawem przewidzianego obowiązku wyboru kandydatów na Prezesa Izby na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN. Ze względu na dwukrotne zerwanie kworum niezbędnego do wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN, Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej toczyło się na trzech posiedzeniach w dniach 7, 16 i 27 września 2021 r.

Zgromadzenie to zostało zwołane na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN w związku z tym, że wcześniejsze zgromadzenie wyborcze sędziów tej izby, które zostało zarządzone na podstawie art. 19 § 1 pkt 1 u.SN na dzień 29 czerwca 2021 r. nie doprowadziło do wyłonienia kandydatów na nowego Prezesa Izby Cywilnej w trakcie kadencji jej ustępującego Prezesa i w świetle art. 13a § 1 w zw. z art. 15 § 3 u.SN uległo dyskontynuacji.

Na dwóch pierwszych posiedzeniach stawiło się 23 z 26 sędziów Izby, jednak w trakcie obu z tych posiedzeń 13 sędziów opuściło obrady. Dochodziło w ten sposób do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na Prezesa Izby, które na pierwszym posiedzeniu zgromadzenia wyborczego zwoływanego na podstawie art. 13a § 2 w zw.  z art. 15 § 3 u.SN, określone jest na 2/3 członków zgromadzenia podczas pierwszego posiedzenia i na ½ członków podczas drugiego posiedzenia. Podczas trzeciego posiedzenia zarządzonego na 27 września 2021 r., na Zgromadzeniu Sędziów Izby Cywilnej stawiło się 24 sędziów, po czym 14 opuściło obrady. Tym razem jednak, aby zgromadzenie mogło dokonać wyboru kandydatów na Prezesa Izby, musiała wziąć w nim udział co najmniej 1/3 członków zgromadzenia, przez co obrady mogły być kontynuowane pomimo opuszczenia posiedzenia przez 14 sędziów.

Sędziowie, którzy opuścili obrady, każdorazowo wydawali oświadczenie, w którym przedstawiali motywy decyzji o zerwaniu kworum zgromadzenia wyborczego sędziów Izby Cywilnej. W szczególności podnosili, że czują się związani uchwałą wcześniejszego zgromadzenia wyborczego sędziów tej Izby, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. Zgromadzenie tamto, mające na celu wyłonienia kandydatów na nowego Prezesa Izby w trakcie urzędowania Prezesa ustępującego na podstawie art. 19 § 1 pkt 1 u.SN, zostało odroczone i niepodjęte przed upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Izby Cywilnej, przez co, w świetle art. 13a § 1 w zw. z art. 15 § 3 u.SN uległo dyskontynuacji.

Opuszczając obrady zgromadzenia wyborczego, grupa 14 sędziów złożyła oświadczenie, w którym swoją decyzję motywowała niepoddaniem pod głosowanie wniosku do Prezydenta RP o zmianę osoby wykonującej obowiązki Prezesa Izby. W związku z przedstawionymi motywami decyzji o opuszczeniu posiedzenia przez grupę sędziów, informujemy, że:

- obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia Izby zwołanego w celu wyłonienie kandydatów na Prezesa Izby o inne kwestie;

– zgromadzenie obradujące 29 czerwca 2021 r. zostało zwołane na podstawie art. 19 § 1 pkt 1 u.SN, natomiast Zgromadzenie zwołane w dniu 3 września i obradujące na posiedzeniach w dniach 7, 16 i 27 września, zostało zwołane na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN; są to zatem odrębne zgromadzenia, których przedmiot obrad jest określony przepisami prawa;

- Zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej obradujące w dniu 29 czerwca 2021 r. na podstawie art. 19 § 1 pkt 1 u.SN miało na celu wyłonienia kandydatów na nowego Prezesa Izby w trakcie urzędowania Prezesa ustępującego. W związku z tym, że zostało ono odroczone i niepodjęte przed upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Izby Cywilnej, nie mogło ono zrealizować swojego celu i w świetle art. 13a § 1 w zw. z art. 15 § 3 u.SN uległo dyskontynuacji. Przepis ten nie przewiduje możliwości „dokończenia" zgromadzenia wyborczego sędziów SN, które rozpoczęło się i nie zostało zakończone wyborem kandydatów w czasie trwania kadencji ustępującego Prezesa;

– powszechnie obowiązujące przepisy prawa (art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN) nakazują osobie, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, zwołanie w ciągu tygodnia Zgromadzenia Sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Izby, co nastąpiło zarządzeniem nr 13/2021 z 3 września 2021 r.;

– obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego Zgromadzenia Sędziów SN;

– tymczasowe powierzenie wykonywania obowiązków Prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na właściwego Prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 września 2021 r., godz. 11:25
Przejdź do początku