Wydarzenia

Informacje dotyczące Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN, kontynuowanego w dniu 16 września 2021 r.

16 września 2021 r.

​W dniu 16 września 2021 roku kontynuowano Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, zwołane na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN w celu wyboru kandydatów na Prezesa Izby.

W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. W trakcie zgromadzenia, 13 sędziów opuściło obrady. Doszło w ten sposób do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na Prezesa Izby, gdyż na tym posiedzeniu wymagana była obecność co najmniej 1/2 członków zgromadzenia. Sędziowie, którzy opuścili obrady, wydali oświadczenie, w którym podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko z 7 września 2021 roku.

Z tego powodu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej na 27 września 2021 roku. Na tym posiedzeniu dla dokonania wyboru  kandydatów wymagana jest obecność co najmniej 1/3 członków zgromadzenia.

Ustawa o Sądzie Najwyższym nie przewiduje możliwości uzupełnienia porządku obrad określonego w art. 13a § 2 o inne punkty, niż wyłonienie kandydatów na Prezesa Izby.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem decyzji o opuszczeniu posiedzenia w dniu 16 września 2021 roku przez 13 sędziów, które skutkowało zerwaniem kworum, informujemy, że:

– zgromadzenie, obradujące 29 czerwca 2021 roku zostało zwołane na podstawie innych przepisów ustawowych (art. 19 ust. 1 pkt 1 u.SN ) i było całkowicie odrębne od tego, które rozpoczęło się 7 września 2021 roku na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN;

– powszechnie wiążące przepisy prawa (art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN) zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do zwołania w ciągu tygodnia Zgromadzenia Sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Izby;

– obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego Zgromadzenia Sędziów SN;

– tymczasowe powierzenie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na Prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 września 2021 r., godz. 12:15
Przejdź do początku