Wydarzenia

Informacje dotyczące Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN zwołanego na dzień 7 września 2021 r. (aktualizacja)

7 września 2021 r.

W dniu 7 września 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwołane na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN w celu wyboru kandydatów na Prezesa Izby. W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. W trakcie zgromadzenia, 13 sędziów, podnosząc, że czują się związani uchwałą z 29 czerwca 2021 roku o odroczeniu poprzedniego zgromadzenia wyborczego, opuściła obrady. Doszło w ten sposób do zerwania kworum wymaganego przy wyborze kandydatów na Prezesa Izby, które na pierwszym posiedzeniu zgromadzenia wyborczego zwoływanego na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN, określone jest na 2/3 członków zgromadzenia.

Z tego powodu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej na 16 września 2021 roku, na którym dla dokonania wyboru kandydatów wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków zgromadzenia. Gdyby i w tym posiedzeniu nie wzięła udziału wymagana liczba sędziów, ustawa przewiduje, że wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w obecności co najmniej 1/3 członków zgromadzenia.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem decyzji o opuszczeniu posiedzenia w dniu 7 września 2021 roku przez 13 sędziów, które skutkowało zerwaniem kworum, informujemy, że:

– zgromadzenie, obradujące 29 czerwca 2021 roku zostało zwołane na podstawie innych przepisów ustawowych (art. 19 ust. 1 pkt 1 u.SN ) i było całkowicie odrębne od tego, które odbyło się 7 września 2021 roku na podstawie art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN;

– powszechnie wiążące przepisy prawa (art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN) zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do zwołania w ciągu tygodnia Zgromadzenia Sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Izby;

– obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz w uchwałach innego Zgromadzenia Sędziów SN;

– tymczasowe powierzenie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej nie uchybia, przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, konieczności wyboru kandydatów na Prezesa Izby celem powołania go przez Prezydenta RP.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 września 2021 r., godz. 15:08
Przejdź do początku