Wydarzenia

Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

29 czerwca 2021 r.

​W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyły się dwa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którym przewodniczył Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej. W obu uczestniczyło 25 sędziów Izby Cywilnej. Dwoje sędziów było nieobecnych. 

Przedmiotem pierwszego zgromadzenia było rozpatrzenie i przyjęcie informacji rocznej z działalności Izby Cywilnej za rok 2020. Na wniosek członków Zgromadzenia Prezes kierujący pracami Izby Cywilnej rozszerzył porządek obrad o podjęcie uchwały w przedmiocie nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej. 

Informacja roczna została przyjęta jednogłośnie. Natomiast większością 15 głosów (przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących) przyjęto pierwszy z dwóch projektów uchwały w przedmiocie nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej.

Przedmiotem drugiego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN był wybór trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej. 

Na wniosek członków Zgromadzenia, jego Przewodniczący rozszerzył porządek obrad tego zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie jego odroczenia. 

Wniosek o odroczenie zgromadzenia wyborczego został poddany pod głosowanie i przegłosowany większością 15 głosów przeciwko 10 głosom. Na mocy tej decyzji, Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej podjęło uchwałę o odroczeniu jego obrad do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach:

C-791/19 (Komisja przeciwko Polsce w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów),

C-487/19 (dotycząca pytania prejudycjalnego w sprawie dotyczącej prawidłowości obsadzenia Sądu Najwyższego),

C-508/19 (pytanie prejudycjalne zadane w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego SN).

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piskorek Justyna
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 czerwca 2021 r., godz. 8:26
Przejdź do początku