Wydarzenia

Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN

29 czerwca 2021 r.

Publikujemy oświadczenie Pierwszego Prezesa SN dr hab. Małgorzaty Manowskiej w związku z odroczeniem Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej SN zwołanego w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą Izby Cywilnej:

Pragnę wyrazić zażenowanie faktem podjęcia w dniu 29 czerwca br. przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej SN, zwołane w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego jej pracami, decyzji o odroczeniu posiedzenia.

Podczas obrad Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej, które odbyło się tego samego dnia i w tym samym składzie, podjęto uchwały w przedmiocie przyjęcia informacji rocznej o pracach Izby oraz w przedmiocie nieobsadzonych stanowisk sędziowskich w tej Izbie. Nie były wówczas zgłaszane żadne wątpliwości co do możliwości procedowania oraz podjęcia uchwał z udziałem wszystkich sędziów Izby Cywilnej. W świetle tych faktów, nie sposób wskazać racjonalnych powodów, dla których podczas drugiego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej, obradującego tego samego dnia i w tym samym składzie, doszukano się okoliczności uniemożliwiających podjęcie decyzji w przedmiocie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą tej Izby. Nie sposób uznać za zgodne z prawem lub racjonalne twierdzeń, w myśl których większość zgromadzenia sędziów Izby Sądu Najwyższego mogłaby decydować o tym, w których sprawach mniejszość sędziów może brać udział w podejmowaniu decyzji, a w których nie może.

Fakt podjęcia przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej decyzji o odroczeniu zgromadzenia wyborczego uznaję za kolejny przejaw proceduralnej przemocy, mającej na celu bezprawną stygmatyzację i wykluczenie sędziów powołanych na stanowiska w Sądzie Najwyższym na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa obecnej kadencji.

W związku z wyrażeniem przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego stanowiska podającego w wątpliwość prawo niektórych sędziów do uczestniczenia w procesie wyłaniania kandydatów na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą tej Izby, pragnę podkreślić, że te same wątpliwości należy odnosić również do decyzji Zgromadzenia Sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN podjętej 21 kwietnia br., przedstawiającej listę kandydatów na stanowisko Prezesa tej Izby. Jeśli stanowisko przyjęte w uchwale Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej uznać za dopuszczalne, powstać mogłyby wówczas zasadnicze wątpliwości co do tego, czy lista kandydatów na Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN może stanowić ważną podstawę powołania.

Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
2 lipca 2021 r., godz. 7:34
Przejdź do początku